Thiet-ngièn-khiùn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thiet-ngièn-khiùn.

Thiet-ngièn-khiùn (鐵原郡, Hôn-ngî: 철원군) he Hôn-koet Kông-ngièn-tho ke yit-chak khiùn. Chúng mien-chit 899.82 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 54,040-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]