Trieste

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Trieste.
Free Territory Trieste Flag.svg
Trieste.
Trieste.

Tit-lî-ngâ-sṳ̂-thi̍t (Yi-thai-li-ngî: Trieste; Sṳ̂-lo̍k-vùn-nì-â-ngî: Trst; Tet-ngî: Triest). He Yi-thai-li tûng-pet-phu kho-khiûn Sṳ̂-lo̍k-vùn-nì-â piên kin ke yit-ke kóng-khiéu sàng-sṳ, vi-yî Â-tet-lî-â-hói Tit-lî-ngâ-sṳ̂-thi̍t-vân ke chui-chhṳ̂m chhú, ya-he Fut-liù-li - Vî-nì-sṳ̂-chû-li-â Thai-khîTit-lî-ngâ-sṳ̂-thi̍t-sén ke Sú-fú. Ngìn-khiéu vì 207,069 ngìn (2001-ngièn).

Chhai 1372-ngièn to 1918-ngièn kiên, Tit-lî-ngâ-sṳ̂-thi̍t chên he Sṳ̀n-sṳn Lò-mâ Ti-koet khi̍p O-hiûng Ti-koet ke yit phu-fûn, yîn yì liá chho sàng-sṳ sûi-yèn chhai thi-lî sông hién yèn su̍k-yî nàm êu, than chhai ngî-ngièn, vùn-fa fông-mien sa khí-yû mìn-hién ke Chûng-Êu thi̍t-set, lâu khì-thâ Yi-thai-li sàng-sṳ yû chho̍k mìn-hién ke khî-phe̍t. Yû-khì he chhai 1867-ngièn to 1918-ngièn khì-kiên, ke lî ngâ sṳ̂ thi̍t chok-vì o hiûng Ti-koet ke chú-yeu chhut hói-khiéu, chên he Thi-chûng-hói yèn-ngan yit-ke fàn yùng ke kóng-khiéu sàng-sṳ fò yîm-ngo̍k lâu vùn-ho̍k ke chûng-sîm. Thi-yit-chhṳ sṳ-kie thai-chan kiet-suk heu, o hiûng Ti-koet pen-khwuì, ke lî ngâ sṳ̂ thi̍t pìn ngi̍p Yi-thai-li, sùi chṳ̂ kîn-chi vùn-fa sôi-lo̍k hâ hi.

Hien-kîm ke Tit-lî-ngâ-sṳ̂-thi̍t he piên-kie sàng-sṳ ke thoi-péu. Tit-lî-ngâ-sṳ̂-thi̍t ke ngìn-khiéu fun-ha̍p liáu lìn khî ke ngìn chúng. Tit-lî-ngâ-sṳ̂-thi̍t sṳ khî cham yù sṳ ke fông-ngièn chhṳ̂n-vì Tit-lî-ngâ-sṳ̂-thi̍t-ngî (ke lî ngâ sṳ̂ thi̍t ngî: Triestin, Yi-thai-li-ngî: Triestino), he Vî-nì-sṳ̂ fông-ngièn chhai tông-thi ke pien chúng; yì chhai kín lìn sṳ khî ke phu-fûn khiûn kau, yí-kîn khôi-sṳ́ sṳ́-yung Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â-ngî. Ngi-thai-li-ngî yî-khi̍p Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â-ngî tû pûn ngin-vì he pún-thi ngî-ngièn, yì Fut-liù-li-ngî yî-khi̍p Khiet-lò-âi-sî-â-ngî ya-yû séu-sú ngìn sṳ́-yung, yù yî thi-lî vi-tsì yî-khi̍p Li̍t-sṳ́ yèn ku, chhai kâi sàng ya-yû hó-tô ngìn sṳ́-yung Tet-ngî.

Tit-lî-ngâ-sṳ̂-thi̍t ke kîn-chi chú-yeu yî-lai kóng-khiéu mo-yi yî-khi̍p lâu lìn khiûn thi-khî ke sông-ngia̍p kâu-yi, he Yi-thai-li yù sòn Kûng-sṳ̂ (Lloyd Triestino) ke fat siông thi. Chhai Lâng-chan sṳ̀-khì, ke lî ngâ sṳ̂ thi̍t yîn-vì thi-chhú tûng Sî-fông tui-khong chhièn yèn sṳ̀n-vì chhṳ yeu kóng-khiéu, than muk-chhièn chang-chhai chhùng chṳn kì sit ngit ke sông-ngia̍p yáng-hióng li̍t. Chhai 2006-ngièn ke lî ngâ sṳ̂ thi̍t pûn sién-vì Ngi-thai-li chui sṳt ha̍p kî-chhu ke sàng-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]