Windows 8

Chhiùng Wikipedia lòi

Windows 8 he Microsoft2012-ngièn thûi-chhut thien-nó Chok-ngia̍p hì-thúng, chhái-yung lâu Windows Phone 8 siông-thùng ke NT nui fu̍t, pûn ngin-vì he mì ngiôn fán kit chú-thô phìn pán thien-nó khi̍p Chṳ-fi-hîn Sú-kî chok-ngia̍p hì-thúng sṳ-chhòng ke phìn kó iOS fò Google Android ke chok-ngia̍p hì-thúng.

Kâi chok-ngia̍p hì-thúng chhù-liáu khí-phi mì ngiôn sṳt yung-yî sú thì thien-nó fò chok sông thien-nó phìn thòi ke chhòn-thúng sṳ chhûng hì-thúng hién-sṳ fông-sṳt ngoi, hàn thi̍t-phe̍t khiòng fa sṳt yung-yî tshuk khúng yîn mok ke phìn pán thien-nó sat-kie, sṳ́-yung liáu sîn ke kie mien fûng kak Metro, sîn hì-thúng yi̍t kâ-ngi̍p khó théu-ko kôn-fông mióng-sông sông tiam Windows Store kèu mâi Ngiôn-thí tén chû-tô sîn thi̍t-sin.

Windows 8 yî 2012-ngièn 8-ngie̍t 1-ngit hiong OEM chhòng sông thì-kiûng RTM pán-pún; 2012-ngièn 9-ngie̍t 1-ngit hí, khî-ngia̍p yung-fu cho-tet kèu mâi thai-liòng su-khièn pán-pún ke Windows 8; 2012-ngièn 10-ngie̍t 25-ngit, Windows 8 làng tshiû pán-pún chang-sṳt sông-sṳ. Vì thûi-thûng Windows 8 ke fat-hàng chhiâ chhai phìn pán thien-nó sṳ-chhòng châng tho̍t yit-thin ke thi-vi, mì ngiôn hàn yî 2012-ngièn 10-ngie̍t thûi chhut chhṳ-kâ ke thi-yit khóan phìn pán thien-nó Microsoft Surface. mì ngiôn Kûng-sṳ̂ yî 2013-ngièn 10-ngie̍t 17-ngit fat-pu Windows 8 ke nui fu̍t sṳ̂n kip pán-pún Windows 8.1, kâ-ngi̍p thai-liòng sîn kûng-nèn, kiûng Windows 8 yung-fu miên-fi théu-ko sông tiam kiên-sîn.

Chhai Windows 8 fat-pu heu put kiú, mì ngiôn siên-pu pûn yi yung-fu lióng-ngièn sṳ̀-kiên miên-fi sṳ̂n kip to Windows 8.1, than mì ngiôn kôn mióng nang kûng ko Windows 8 ke sâng-miang chû-khì lâu windows 8.1 vàn-chhiòn siông-thùng, thì siáng put ngien sṳ̂n kip chṳ Windows 8.1 ke sṳ́-yung chá put sî tâm sîm. [8] Windows 8 heu sa hì-thúng vì Windows 8.1, yí yî 2013-ngièn 10-ngie̍t 17-ngit fat-hàng.