Windows Phone 8

Chhiùng Wikipedia lòi

Windows Phone 8 he Mî-koet Microsoft thûi-chhut ke thi-ngi thoi Windows Phone hàng-thûng chok-ngia̍p hì-thúng, yî 2012-ngièn 10-ngie̍t 29-ngit sông-sṳ. Windows Phone 8 chhái-yung lâu Windows 8 siông-thùng ke NT nui fu̍t. Hì-thúng yî 2012-ngièn 6-ngie̍t 20-ngit fat-pu yi lám pán, pin yî 2012-ngièn 9-ngie̍t 14-ngit kâu-fu pûn chṳ-chho sông. [2]

thi-yit phî chhái-yung Windows Phone 8 ke sat phi yù Nok-kî-â, Fà-vì, Sâm-sên khi̍p HTC só fat-pu. Só-yû sat phi kiûn fi chhái-yung kô thûng Kûng-sṳ̂ ke hì-thúng tân sîm phién. Put-ko yù yî nui fu̍t pien kiên, hien yû ke Windows Phone 7.X sat phi chiông put-nèn yun-hàng fe̍t-chá sṳ̂n kip chṳ Windows Phone 8; Windows Phone 8 kí-fû kiâm yùng só-yû Windows Phone 7.5 ke yin-yung chhàng sì, than Windows Phone 8 ke só-yû ngièn sâng chhàng sì mò-fap chhai Windows Phone 7.X sông yun-hàng, su̍k-yî tân hiong kiâm yùng.