跳至內容

Alcalá de Moncayo

Chhiùng Wikipedia lòi
Alcalá de Moncayo Khì-chì
Alcalá de Moncayo Vûn-chông

Alcalá de Moncayo vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 13 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 144-ngìn (2004-ngièn thúng-kie).

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]