跳至內容

Biel, Zaragoza

Chhiùng Wikipedia lòi
Biel, Zaragoza
Biel sàng-pó.
Biel, Zaragoza Vûn-chông

Biel, Zaragoza vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 130.7 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 168-ngìn (2004-ngièn thúng-kie).

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]