Bengal-vân

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Men-kâ-là-vân.
Men-kâ-là-vân.

Men-kâ-là-vân (Bay of Bengal) he Yin-thu-yòng pet-phu ke yit-ke hói-vân, sî-lìm Yin-thu pan-tó, tûng-lìm chûng nàm pan-tó, pet lìm Mén-thienMen-kâ-là koet, nàm chhai Sṳ̂-lî-làn-khà chṳ sû mùn tha̍t lia̍p tó yit sien lâu Yin-thu-yòng pún thí siông kâu, kîn mâ liuk kap hói-hia̍p lâu siàm lò vânNàm-hói siông-lièn. Khôn yok 1600 kûng-lî, mien-chit 217 van phìn-fông kûng-lî; súi chhṳ̂m 2000-4000 mí, nàm-phu kha chhṳ̂m; yàm thu 30-34‰.

Yèn-ngan koet-kâ yû Yin-thu, Men-kâ-là koet, Mén-thien, Thai-koet, Sṳ̂-lî-làn-khà, Mâ-lòi-sî-âYin-thu-nì-sî-â. Yin-thu fò Mén-thien ke yit-sia chú-yeu hò-liù kiûn liù ngi̍p Men-kâ-là vân, chho̍k-miàng ke thai hò yû: hèn hò, pu là mâ phú thi̍t là hò, yî lo̍k ngá tái kông, Sat-ngì vûn kông, khiet lî hî na̍p hò tén-tén. Men-kâ-là vân chûng chho̍k-miàng ke tó-yí pâu-koat Sṳ̂-lî-làn-khà tó, Ôn-tha̍t-màn Khiùn-tó, Nì-khô-pâ-khiùn-tó, phú kit tó tén.

Men-kâ-là-vân yèn-ngan mo-yi fat-tha̍t, chú-yeu kóng-khiéu yû: Yin-thu ke Kâ-ngì-kok-tap, Kîm-nai, Pún-thi-chhṳ-lî, Men-kâ-là koet ke kit thai kóng, Mén-thien ke ngióng kông, mô thâm mièn, Thai-koet ke phú kit, Mâ-lòi-sî-â ke pin 榔 yí, Yin-thu-nì-sî-â ke pân tha̍t Â-chhè, Sṳ̂-lî-làn-khà ke Kà-fû-na̍p tén-tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]