Chim-sin-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
檔案:Fbcmilford01.jpg

Chim-sin-fi he Kî-tuk Sîn-kau chú-yeu chûng-phai chṳ̂-yit. Sṳ̍p-chhit sṳ-ki song-pan ya̍p sán-sên yî Yîn-koet yî-khi̍p chhai Hò-làn ke Yîn-koet liù-mòng-chá chûng. Tông-sṳ̀ he su̍k chhîn-kau-thù ke thu̍k-li̍p phai. Fán-tui pûn chṳ́-yì hàng Sé-lî, chú-chông kau-thù sṳ̀n-ngièn heu-fông chhòi hí-khó su-sé, chhiá su-sé-chá pit-sî chhiòn-sṳ̂n chim-ngi̍p súi-chûng, chhṳ̂n-cho "Chim-lî". Chông thu̍k-li̍p chhṳ-chú, fán-tui Yîn-koet koet-kau lâu chṳn-fú tui thi-fông kau-fi ke kôn-sa̍p.