Fî-ngô-sân (Hiông-kóng)

Chhiùng Wikipedia lòi
Fî-ngô-sân.

Fî-ngô-sân (飛鵝山, Yîn-ngî: Kowloon Peak) chhai Hiông-kóng ke Vòng-thai-siên-khî, Kôn-thòng-khî, Sî-kung-khî, lâu Sâ-thièn-khî ke kâu-kie, he Kiú-liùng Khiùn-sân‎ chṳ̂-yit. Kì kô-thu 603-mí, he Kiú-liùng chui-kô ke sân-fûng.