Kúi-me̍t chṳ̂ Ngiún ke Kok-set lie̍t-péu

Chhiùng Wikipedia lòi

Liá-ke lie̍t-péu lie̍t-chhut-lé Ngit-pún man-fa chok-phín 《Kúi-me̍t chṳ̂ Ngiún》 nui-tú tên-chhòng ke kok-set lâu kì-têu ke phi-yîm-yèn.

Chú-kok[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

 • Cho-mùn Than-chhṳ-lòng (Ngi̍t-ngî: 竈門 炭治郎 (かまど たんじろう))
  • Phi-yîm: Ngi̍t-pún 花江夏樹、Chûng-fà Mìn-koet 錢欣郁、Hiông-kóngAu-mùn 張振熙/曹啟謙/李震權/陳啟熾、Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet 星潮
 • Cho-mùn Mì-thèu-chṳ́ (Ngi̍t-ngî: 竈門 禰豆子 (かまど ねずこ))
  • Phi-yîm: Ngi̍t-pún 鬼頭明里、Chûng-fà Mìn-koet 連婉鈞、Hiông-kóngAu-mùn 楊婉潼/成瑤孆/胡葆琳/何凱怡、Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet 沈念如
 • Ngô-chhî San-it (Ngi̍t-ngî: 我妻 善逸 (あがつま ぜんいつ))
  • Phi-yîm: Ngi̍t-pún 下野紘、Chûng-fà Mìn-koet 江志倫、Hiông-kóngAu-mùn 杜景煜/陳灝瑋、Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet 李蘭陵
 • Choi-phìn Yî-chṳ̂-chhu (Ngi̍t-ngî: 嘴平 伊之助 (はしびら いのすけ))
  • Phi-yîm: Ngi̍t-pún 松岡禎丞、Chûng-fà Mìn-koet 陳彥鈞、Hiông-kóngAu-mùn 陳啟熾/黃啟昌/周良鴻/周倚天、Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet 皇貞季

Kúi-sat-chhui (鬼殺隊)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhû (柱)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhû (柱) he kúi-sat-chhui nui-tú tén-khip chhin kô, sṳ̍t-li̍t chhin khiòng ke kiam-sṳ.

 • Fu-kông Ngi-yúng (Ngi̍t-ngî: 冨岡 義勇 (とみおか ぎゆう))
  • Se-lai-ngìn, Kúi-sat-chhui nui-tú ke Súi-chhû (水柱), "Súi chṳ̂ fû-khip" ke sṳ́-yung-ngìn.
 • Fù-thia̍p Ngiûn (Ngi̍t-ngî: 胡蝶 (こちょう) しのぶ)
  • Se-moi-ngìn, Kúi-sat-chhui nui-tú ke Chhùng-chhû (蟲柱), "Chhùng chṳ̂ fû-khip" ke sṳ́-yung-ngìn.
 • Lien-ngiu̍k Hen-su-lòng (Ngi̍t-ngî: 煉獄 杏寿郎 (れんごく きょうじゅろう))
  • Se-lai-ngìn, Kúi-sat-chhui nui-tú ke Yàm-chhû (炎柱), "Yàm chṳ̂ fû-khip" ke sṳ́-yung-ngìn.
 • Yî-sùi thiên-ngièn (Ngi̍t-ngî: 宇髄 天元 (うずい てんげん))
  • Se-lai-ngìn, Kúi-sat-chhui nui-tú ke Yîm-chhû (音柱), "Yîm chṳ̂ fû-khip" ke sṳ́-yung-ngìn.
 • Sṳ̀-theu Vù-yit-lòng (Ngi̍t-ngî: 時透 無一郎 (ときとう むいちろう))
  • Se-lai-ngìn, Kúi-sat-chhui nui-tú ke Hà-chhû (霞柱), "Hà chṳ̂ fû-khip" ke sṳ́-yung-ngìn.
 • Kâm-lu-sṳ Me̍t-lì (Ngi̍t-ngî: 甘露寺 蜜璃 (かんろじ みつり))
  • Se-moi-ngìn, Kúi-sat-chhui nui-tú ke Lien-chhû (戀柱), "Lien chṳ̂ fû-khip" ke sṳ́-yung-ngìn.
 • Yî-het Séu-pâ-nui (Ngi̍t-ngî: 伊黒 小芭内 (いぐろ おばない))
  • Se-lai-ngìn, Kúi-sat-chhui nui-tú ke Sà-chhû (蛇柱), "Sà chṳ̂ fû-khip" ke sṳ́-yung-ngìn.
 • Put-sí-chhôn Sṳ̍t-mì (Ngi̍t-ngî: 不死川 実弥 (しなずがわ さねみ))
  • Se-lai-ngìn, Kúi-sat-chhui nui-tú ke Fûng-chhû (風柱), "Fûng chṳ̂ fû-khip" ke sṳ́-yung-ngìn.
 • Pî-mìn-yí Hèn-mèn (Ngi̍t-ngî: 悲鳴嶼 行冥 (ひめじま ぎょうめい))
  • Se-lai-ngìn, Kúi-sat-chhui nui-tú ke Ngàm-chhû (岩柱), "Ngàm chṳ̂ fû-khip" ke sṳ́-yung-ngìn.

Kúi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

 • Kúi-mú-sṳ̍p Vù-chhám (Ngi̍t-ngî: 鬼舞辻 無惨 (きぶつじ むざん))
  • Kúi ke sṳ́-chú lâu chhóng-chho-chá, cho-tet yung chhṳ-kâ ke hiet chiông ngìn pien-cho kúi yèn-heu khúng-chṳ kì-têu-ngìn.

Sṳ̍p-ngi Kúi-ngie̍t (十二鬼月)[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Song-hièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

 • Het-sí-mèu (Ngi̍t-ngî: 黒死牟 (こくしぼう))
  • Sṳ̍p-ngi Kúi-ngie̍t nui-tú ke Song-hièn chṳ̂ yit (上弦之壹).
 • Thùng-nò (Ngi̍t-ngî: 童磨 (どうま))
  • Sṳ̍p-ngi Kúi-ngie̍t nui-tú ke Song-hièn chṳ̂ ngi (上弦之貳).
 • Yî-vô-chho (Ngi̍t-ngî: 猗窩座 (あかざ))
  • Sṳ̍p-ngi Kúi-ngie̍t nui-tú ke Song-hièn chṳ̂ sâm (上弦之參).
 • Pan-thiên-kiéu (Ngi̍t-ngî: 半天狗 (はんてんぐ))
  • Sṳ̍p-ngi Kúi-ngie̍t nui-tú ke Song-hièn chṳ̂ si (上弦之肆).
 • Ngiu̍k-fù (Ngi̍t-ngî: 玉壺 (ぎょっこ))
  • Sṳ̍p-ngi Kúi-ngie̍t nui-tú ke Song-hièn chṳ̂ ńg (上弦之伍).
 • Kî-fû Thai-lòng (Ngi̍t-ngî: 妓夫太郎 (ぎゅうたろう)) lâu Tho-kî (Ngi̍t-ngî: 墮姫 (だき))
  • Sṳ̍p-ngi Kúi-ngie̍t nui-tú ke Song-hièn chṳ̂ liuk (上弦之陸).