Liòng Koet-hiùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Liòng Kuet-hiùng

Liòng Kuet-hiùng, Hiông-kóng Li̍p-fap-fi Sîn-kie-tûng ke Ngi-yèn (議員), mìn-tsú-phai lâu Khiung-sán Tsú-ngi Trotsky-phai sin-thù; kì pûn-ngìn tshṳ̂n-tso "tshòng-mô" (長毛梁國雄).

Ho̍k-li̍t khi̍p Sên-phìn 學歷及生平[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liòng Kuet-hiùng seu-ngièn sṳ̀-khì tshôi Kîm-vùn-thai Tsûng-ho̍k pit-ngia̍p. Ki 中崋 Vùn-fa 功底雄厚,擅於文言白話混合寫作

有認Liòng Kuet-hiùng Hiông-kóng-Thai-ho̍k siû-thu̍k Kîn-chi-ho̍k

Chat-Kú-華拉—精神領袖[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

哲古華拉(Che Guevara)T-shirt

著作[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

《會考中國歷史》 香港圖書有限公司出版 199年 ISBN 978-962-577-161-8
《長毛》 出版社 2006年 ISBN 978-988-8026-42-5

《香港亂噏 - 長毛開Band》[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Â-chû Thien-sṳ Yû-han Kûng-sṳ̂《香港亂噏》,Maria Cordero《友誼萬歲》   

  長毛於世上有幾多個知己?

 郁民阿牛同肉成!  阿爺無謂記進心裡  始終是朋友~友~友!

參與2010年五區公投[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

2010年五月十六日五區公投,立法會補選五名辭職議員全部當選重返議會

立法會五區補選,經過三隻鐘頭,到凌晨兩時許完成點票,五名辭職的公民黨及社民連前議員全部當選,重返議會。梁國雄在Sîn-kie-tûng取得十萬八千九百多票叺大幅拋離三名對手當選。其黨主席黃毓民Vòng Ngiuk-mìn在Kiú-liùng-sî叺超過六萬票當選,擊敗七名對手包括第二多票之對手白韻琹(得票只有一萬六千多張)。而黨友Sîn-kie-sî陳偉業取得十萬九千六百多票,大幅拋離其餘四名對手當選。[ref]立法會補選五名辭職議員全部當選重返議會[/ref]̂