跳至內容

Liuk-piên-hìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Liuk-piên-hìn.
Liuk-piên-hìn.

Liuk-piên-hìn (Yîn-ngî: Hexagon), Tô-piên-hìn ke yit-chúng, chṳ́ só-yû yû liuk thiàu piên lâu liuk-chak kok ke Tô-piên-hìn. Chang Liuk-piên-hìn khó-yî tân-tân yung yèn-kûi chhṳ̍t-chhak lòi fùi-va̍k. Yîn-vì tông-chang Liuk-piên-hìn nui chiap yî yèn sṳ̀, yèn ke pan-kang-kông hó tén-yî chang Liuk-piên-hìn ke piên-chhòng, chang Liuk-piên-hìn chui-chhòng ke Tui-kok-sien chhiu tén-yî yèn ke chhṳ̍t-kang. Chang Liuk-piên-hìn ke Nui-kok-fò he 720°, mî-chak nui-kok 120°.

Chang Liuk-piên-hìn chhak-kûi chok-thù

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Liuk-piên-hìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yit-pân Liuk-piên-hìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ-yèn chûng ke Liuk-piên-hìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]