Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûng lu-sien

Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûng Kûng-sṳ̂ (Mâ-lòi-ngî: Sistem Penerbangan Malaysia, Yîn-ngî: Malaysian Airlines) he Mâ-lòi-sî-â ke koet-kâ Hòng-khûng Kûng-sṳ̂, kîn-yàng Mâ-lòi-sî-â koet-nui hòng-sien yî-khi̍p vàng-khiam Â-chû, Êu-chû khi̍p Àu-chû ke koet-chi hòng-sien, khi-néu kî-chhòng sat yî Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng, chhṳ-yeu khi-néu sat yî Kú-tsìn Koet-chi Kî-chhòng lâu Â-pí Koet-chi Kî-chhòng. Mâ-hòng he chhiòn Tûng-nàm-â yúng yû chui-tô kî-chhui ke hòng-khûng kûng-sṳ̂, hâ-su̍k chṳ́ -kûng-sṳ̂ pâu-koat fî-yîn hòng-khûng lâu Mâ-lòi-sî-â chṳ̂ yi̍t hòng-khûng. Mâ-hòng chhai 2013-ngièn 2-ngie̍t 1-ngit chang-sṳt kâ-ngi̍p Fân-yî yit-kâ hòng-khûng lièn-mèn.

Sṳ-ku[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

2014-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit, Mâ-lòi-sî-â hòng-khûng 370-ho pân-kî khiung yû 239-ngìn yî lìn-sṳ̀n 0:43 lì-khôi Kit-lùng-po Koet-chi Kî-hhòng M-ho hòng-chhàm-lèu, ngièn kie-va̍k yî 6:30 tí-tha̍t Pet-kîn sú-tû koet-chi kî-chhòng, than-he lióng-séu-sṳ̀ heu chhai lùi-tha̍t chûng sêu-sṳt, pin lâu Mâ-lòi-sî-â Kit-lùng-po hòng-khûng kón-chṳ chûng-sîm sṳt-hi lièn-lok, fî-kî sṳt-chiûng chhièn ke chui-heu vi-tsì vi-yî Mâ-lòi-sî-â lâu Ye̍t-nàm hói-vet kâu-kie chhú, kîn-vúi-thu vì pet-vúi 06°55'15" tûng-kîn 103°34'43", than kâi thi-tiám vi sêu-to fî-kî chhàn hâi. 2014-ngièn 3-ngie̍t 9-ngit, muk-chhièn lòi-chhṳ tô-koet ke yên-kiûn (Mî-koet, Chûng-koet, Ye̍t-nàm, Thai-koet, Sîn-kâ-po, Fui-li̍t-pîn tén) yí liu̍k-sa chhièn-vông chin-hàng sêu-chhà tén kûng-chok, chhṳ̍t-chṳ 2014-ngièn 3-ngie̍t 19-ngit hàn-vi fat-hien to ngim-hò ke sṳt-lièn hak-kî ke chhàn-hâi tén-vu̍t khien. Mî-koet Lièn-pâng Thiàu-chhà-khiu̍k (FBI) ya phai-ngìn chhièn-vông thiàu-chhà kôan-yî ká fu-cheu tên-kî yit-sṳ. Kâi hòng-pân yù yit-ka Pô-yîm 777-200ER hòng-kî chṳp-fî. 2014-ngièn 3-ngie̍t 15-ngit, Mâ-lòi-sî-â sú-siông na̍p-kit chhut-mien seu-khôi ki-chá-fi chṳn-sṳ̍t kâi-hí sṳ-ku su̍k-yî ngìn-vì chho-sṳ̀n, pân-kî yî lìn-sṳ̀n siên-heu kôan-pit pân-kî khiung-lióng ke lùi-tha̍t, pâu-hàm chang-fu kî-sṳ̂, sṳ̀n-vu-yèn, sṳ̀n-hak kai pûn lie̍t-vì thiàu-chhà tui-siong, pin sot-mìn fî-kî khó-nèn hòng-kîn thi-tiám pâu-hàm Thai-koet yî pet chṳ Hâ-sat-khiet, nàm-chṳ Yin-nì, Yin-thu-yòng, pin-chhiâ kûng-pu kiûn-fông lùi tha̍t chên yî sṳt-lièn tông-ngit (3-ngie̍t 8-ngit) sông-ńg 08:11 tsin chhet-to pân-kî sín-sit. 2014-ngièn 3-ngie̍t 24-ngit, Mâ-lòi-sî-â chúng-lî Na̍p-kit pu siên-pu kîn-kí chui-sîn ke sú-kí fûn-sak, Mâ-hòng 370-ho pân-kî hòng-chhàng “chûng-kiet” (終結) yî Nàm Yin-thu-yòng, pin-chhiâ siên-pu kî-sông ngìn-yèn khi̍t khó-nèn kai yí nyì-nàn.