Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

file:masroutemappgbrightthumb400pxmlòisîâ Hòngkhung lusienmalòisîâ Hòngkhûng Kûngsmâlòingîsistem Penerbangan malaysiaYîn-ngî Malaysian Airlines hemalòisîâ ke koetkâ Hòngkhûng Kûngs kînyàngmâllòisîa koetnui hòngsien yîhhip vàngkhiamachûÊuchû khip Àuchû ke koetchi hòngsien khinéu kîchhòng sat yîKitlùngpo Koetchi Kîchhòng chhyeukhinéu sat yî kútsìn Koetchi Kî-chhònglauapi Koetchi Kîchhòngmâhòng he chhiòn Tûngnàmâyúng yû chuitô kîchhui ke hòngkhûng kûngshâsuk ch kûngs pâukoat fyînhòngkhûng lâu mâlòisîâ ch yit hòngkhûng mahòng chhai ngièn ngietngitchangstkângip fânyî yitkâ hòng-khûng liènmèn

SokuFile:Malaysiaairlinesa333xjpgrightthumb300pxngiènngiet ngit mâlòisîâ hòngkhûng ho pânkî khiung yûngìn yî lìn-snlìkhôi Kitlùngpo Koetchi Kîhhòng m-ho hòngchhàm-lèungièn kievak yití-that petkînsútû koetchi kî-chhòngthan-he lióngséus heu chhai lùithat chûng sêust pin lâu nâlòisîâ Kitlùngpo hòngkhûng kónchchûngsîm sthi liènlokfikî stchiûng chhièn ke chuiheu vitsì viyî mâlòisiâ lâu Yetnàmhóivet kâukie chhú kînvúithu vì petvúitûngkinthan kâi thitiám vi sêuto fîkî chhàn hâingiènngiet ngitmukchhièn lòichh tôkoet ke yênkiunmîkoechungkoet Yetnàmthaikoetsînkâpofuilitpîn tényí liuksa chhiènvông chinhàng sêuchhà tén kûngchok chhtch 2014ngièn ngietngit hànvi fafhien to ngimhò ke stlièn hakkî ke chhàn-hâi ténvut khienmîkoetliènpâng Thiàuchhàkhiukfbiya phaingìn chhiènvông thiàuchhà kôanlyî ká fucheu tênkî yits Kâi hòngpân yù yitka Pôyîmer hòngkî chpfî ngiènngitngitnâlòisîâ sú-siông napkit chhutmien seukhoi kichá-fi chnst kâihí sku skyî ngìnvì chhonpân-kî yî lìnsn siênheu kôanpit pânkî khiunglióng ke lùithat pâuhàm changfu kîsnvuyènsnhak kai pûn litvì thiàuchhà tuisiong pin sotmìn fkî khónèn hòngkîn thitiám pâuhàm Thaikoet yî pet chHâsatkhiet nàmchYinnìYinthuyòng pin-chhiâ kûngpu kiûnfông lùilhat chên yî sotlièn tôngngitngietngitsôngńgtsin chhetto pânkî sínsitngiènngiet ngitmâlòisîâ chúnglînapkit pu siênpu kînkí chui-sîn ke súkgûnsak mahòng ho pânkî hòngchhàngchûngkiet終yîbàm Yinthuyòngpinchhiâ siênpu kîsông ngìnyèn khit khónèn kai yí nyìnàncategoryhongkhûng Kûng