跳至內容

Orléans

Chhiùng Wikipedia lòi
Orléans .
Orléans Vûn-chông.
Orléans .
Orléans .

Orléans, Fap-koet chûng-phu sàng-sṳ, Chûng-phu Thai-khî ke Thai-khî Sú-fú lâu Loiret-sén ke Sén-fi. Orléans thi-khî thi-sṳ phìn-thán, hói-pha̍t chhai 90—124 mí chṳ̂-kiên, sṳ-nui chhie̍t thai-tô-sú thi-fông hí phu̍k put chhêu-ko 10 mí. Fap-koet thi-yit thai hò Loiret hò kon-chhôn sṳ-khî, khì kî liù Loiret hò-liù kîn sṳ khî nàm-phu. Orléans he Fap-koet sîn-hîn kûng-ngia̍p sàng-sṳ, khî-lì Pâ-lì yî nàm thai-yok 120 kûng-lî, su̍k-yî Pâ-lì yit séu-sṳ̀ kîn-chi khiên fam-vì.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Orléans siông-koân ke tóng-on.