Sydney

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sit-nì)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sit-nì, Àu-thai-li-â

Sit-nì (悉尼, Yîn-ngî: Sydney) fe̍t-chá Siet-lî (雪梨) vi-yî Àu-chû ke tûng-nàm-phu, he Sîn Nàm Vî-ngì-sṳ̂-chû ke sú-fú, ya-he chhiòn Àu-chû ngìn-khiéu chui chhiû-me̍t ke sàng-sṳ. Tû-fi-khî ngìn-khiéu 4,575,532-ngìn (2011-ngièn). 1788-ngièn yù Yîn-koet thi-yit kàm-chhui ke sòn-chóng Arthur Phillip yî Sit-nì-vân kien-li̍p. Sit-nì fànf-vì Jackson-kóng, chên pûn chhṳ̂n-cho "hói-kóng sàng-sṳ". Sit-nì he Àu-chû chui-thai ke kîm-yùng chûng-sîm, ya-he koet-chi chú-yeu lî-hàng sṳn-thi, yî hói-tân, kô-khia̍k-yen lâu kóng-vân thai-khiâu tén vùn-miàng. Sit-nì ya chên-kîn kí-phan tô-chúng thí-yuk pí-soi, pâu-koat 1938-ngièn Yîn Lièn-pâng Yun-thung-fi, 2000-ngièn Sit-nì O-yun-fi khi̍p 2003-ngièn Sṳ-kie-pî Kám-lám-khiû-soi. Nang-ngoi, Sit-nì pûn Chhiòn-khiù-fa lâu Sṳ-kie-kip Sàng-sṳ Ngiên-kiu Séu-chû lâu Mióng-lok (Globalization and World Cities Study Group and Network) lie̍t-vi Thi-yit-kip Sṳ-kie Tû-sṳ.

Miàng-sṳ ke yi-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

The Founding of Australia. By Capt. Arthur Phillip R.N. Sydney Cove, Jan. 26th 1788.jpg

1770-ngièn Yîn-koet hói-kiûn sông-vúi Thomas Cook fat-hien Chhṳ̍t-vu̍t-vân heu, Êu-chû-ngìn khôi-sṳ́ tui Àu-chû sán-sên him-chhi. Chhai Yîn-koet chṳn-fú ke min-lin hâ, Arthur Phillip 1788-ngièn yî Jackson-kóngke Sit-nì-vân kien-li̍p chhṳ̍t-mìn-thi.

1830-40 ngièn-thoi he sàng-sṳ fat-chán ke kiê-ton. Sòn-chak khôi-sṳ́ chhiùng Put-lie̍t-tiên Khiùn-tó chiap-thai chhai sîn koet-kâ khôi-chán sîn sên-fa̍t ke yì-mìn, Sit-nì chin-ngi̍p kô-thu fat-chán ke vòng-kîm sṳ̀-thoi.

1851-ngièn thi-yit-chhṳ ke thò-kîm-ngie̍t khôi-sṳ́, Sit-nì ke kóng-héu yúng-ngi̍p lòi-chhṳ sṳ-kie kok-thi ke ngìn-chhèu. Sṳ̍p-kiú sṳ-ki ma̍t-khì, sùi-tén chin-hì thûng-li̍t thien-chhâ lâu thiet-lu ne-thúng ke mun-sṳ, sàng-khî ke fat-chán kien-kâ khoai-suk.

Thúng-kie[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sit-nì

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]