Thi-khiù Khô-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thi-khiù Khô-ho̍k.
Thi-khiù Khô-ho̍k.

Thi-khiù Khô-ho̍k (Earth Science) he chṳ́ yit-chhiet ngièn-kiu Thi-khiù ke Khô-ho̍k, he Hàng-sên Khô-ho̍k ke chôn-mùn fûn-kî. Kok ho̍k-khô thûng-sòng fi yî vu̍t-lî, thi-lî, thi-chṳt, hì-siong, Sú-ho̍k, Fa-ho̍k, Sâng-vu̍t ke kok-thu ngièn-kiu Thi-khiù. Kì lâu ngìn-lui ke sâng-fa̍t sit-sit siông-kôan, ngìn-têu sú sông só tai ke Vòng-kîm sṳ phín lâu chon-sa̍k, tû-he lòi-chhṳ Thi-khiù ke khóng-sán chṳ̂-ngièn; koi fòng-chṳ́ só yung ke sa, sa̍k, súi-nài, khì ngièn-liau ya-he lòi-chhṳ Thi-khiù.