Yit ke Chûng-koet

Chhiùng Wikipedia lòi

Yit ke Chûng-koet fe̍t-chá Yit chak Chûng-koet, he yit chúng yû-koân Thòi-vân lâu Chûng-koet koân-he ke chṳn-chhṳ kôn-tiám, liá chúng kôn-tiám kî-pún he kóng kîm-ha sṳ-kie mien-táng vì-yû yit ke Chûng-koet. Chûng-koet Khiung-sán-tóng kóng ke yit ke Chûng-koet ngin-vì vì-yû Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet yit ha̍p-fap ke chṳn-fú; Chûng-koet Koet-mìn-tóng ngin-vì vì-yû Chûng-fà Mìn-koet he ha̍p-fap ke.

Chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]