.li

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

.li he Lie̍t-kî-tûn-sṳ-tên Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n (ccTLD) ke vet-miàng.

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]