.mv

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

.mv he Mâ-ngì-thi-fû Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n (ccTLD) ke vet-miàng.

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]