.bf

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

.bf he Pu-kit-na̍p Fap-sok Koet-ma Táng-kip Mióng-vet Miàng-chhṳ̂n (ccTLD) ke vet-miàng.

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]