Busan

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Fú-sân.
Fú-sân.

Fú-sân Kóng-vet-sṳ (Hòn-vùn: 부산광역시), kién-chhṳ̂n Fú-sân, he sa Sú-ngì chṳ̂-heu Hòn-koet thi-ngi thai sàng-sṳ. 2010-ngièn, Fú-sân-sṳ ngìn-khiéu 360 van, [1] Fú-sân Tû-sṳ-khiên (pâu-koat chû-piên ke kîm hói sṳ lâu liông sân sṳ) ke ngìn-khiéu yû 400 tô van. [2] fú sân he Hòn-koet chui-thai kóng-khiéu sàng-sṳ ya-he sṳ-kie chui fàn-mông ke hói-kóng chṳ̂-yit. [3] Fú-sân vi-yî Hòn-koet tûng-nàm-tôn, lo̍k tûng kông lâu súi yàng hò chṳ̂-kiên ke hia̍p kuk he Fú-sân chui me̍t-si̍p ke thi-khî. Hàng-chṳn sông, fú sân he ke kóng-vet sṳ, pâu-koat 15 ke chú-yeu Hàng-chṳn-khî fò yit-ke yen.

Fú-sân he ke Koet-chi Fi-ngi chûng-sîm, he 2002-ngièn Â-yun-fi lâu 2005-ngièn APEC ke sṳ̀n phan sàng-sṳ, ya-he 2002-ngièn sṳ-kie pî chiuk-khiù soi ke yit-ke fûn fi chhòng. 2005-ngièn 11-ngie̍t fú sân siên-pu sṳ̂n phan 2020-ngièn Ha-kui o-lìm-phit-khiet-yun-thûng-fi. [4] chhai Hòn-koet phìn chhông khiùn yàng tet 2018-ngièn Tûng-kui o-lìm-phit-khiet-yun-thûng-fi sṳ̀n phan khièn heu, fú sân yí kói vì sṳ̂n phan 2024-ngièn fe̍t 2028-ngièn ke Ha-kui O-yun-fi. [5]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fú-sân .

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. http://web.Archive.Org/web/20070930211424/world-gazetteer.Com/wg.Php?X=&men=gcis&lng=en&dat=32&srt=npan&col=aohdq&pt=a&va=&srt=pnan%7C
  2. http://www.Bloomberg.Com/apps/news?Pid=newsarchive&sid=ah2Znx0vQ580 Empty Containers Clog Busan Port as Trade Slumps, bloomberg.Com – March 3, 2009 02:12 EST