Seoul

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sú-ngì.
Sú-ngì.
Sú-ngì.

Sú-ngì (Chêu-sién-ngî: 서울, Koet-chi Yîm-phiêu: [sə.Ul]), he Thai-hòn Mìn-koet ke sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ, vi-yî Nàm-hòn sî-pet phu ke Hon-kông liù-vet, chhú-chhai Hòn Pan-tó ke chûng-phu. Kûng-ngièn chhièn 18-ngièn, Chêu-sién Sâm-koet Sṳ̀ -khì ke Pak-chi chui-chhû thin-tû yî kâi thi, chṳ̂-heu sṳ̀n-vì Kô-li Vòng-chêu ke nàm-kîn, lâu Chêu-sién Vòng-chêu ke koet-tû, hien-kîm vì Nàm-hòn ke chṳn-chhṳ, kîn-chi, khô-kî khi̍p vùn-fa chûng-sîm. Sú-ngì chên kí-phan 1986-ngièn Â-chû Yun-thûng-fi, 1988-ngièn Ha-kui O-lìm-phit-khiet Yun-thûng-fi, 2002-ngièn Sṳ-kie-pî chiuk-khiù-soi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]