Chuvash-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Chhú-ngá-sṳ̍p-ngî (Чăвашла; /ˈʧu.Vaʃ/) he Chhú-ngá-sṳ̍p-ngìn sṳ́-yung ke ngî-ngièn, su̍k-yî Â-ngì-thai Ngî-hì Thu̍t-khet Ngî-chhu̍k Pó-kâ-ngì Ngî-kî, yì-chhiâ he pó kâ ngì Ngî-kî chûng kiùn yû ke hàn chhai sṳ́-yung chûng ke ngî-ngièn. Liá-chúng ngî-ngièn ke ngìn-khiéu tû vi-yî Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng chûng-phu, Vû-là-ngì Sân-mak yî sî ke thi-fông, pâu-koat yû Chhú-ngá-sṳ̍p-khiung-fò-koet, Tat-tat-sṳ̂-thán-khiung-fò-koet, Pâ-sṳ̍p-khô-ngì-thok-sṳ̂-thán-khiung-fò-koet, Sat-mâ-là-chû, O-lùn-páu-chû khi̍p Vû-lî-yòng-nok-fû-sṳ̂-khiet-chû tén thi. Chhai Chhú-ngá-sṳ̍p-khiung-fò-koet hióng yû kôn-fông ngî-ngièn ke thi-vi. Hien-sṳ̀ ngî-ngièn ngìn-khiéu kû-kie yok 200 van-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Chuvash-ngî Wikipedia