Fù Kím-thàu

Chhiùng Wikipedia lòi
Fù Kím-Thàu

Fù Kím-Thàu (胡錦濤, 1942-ngièn 12-ngie̍t 21-ngit –  ), Chûng-koet Chṳn-chhṳ-kâ, Chûng-koet Khiung-sán-tóng khi̍p Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet chú-yeu liâng-thô ngìn chṳ̂-yit. Hien-ngim Chûng-koet Khiung-sán-tóng Tûng-ông Vî-yèn-fi Chúng-sû-ki, Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Chú-sit, Chûng-koet Khiung-sán-tóng Tûng-ông Kiûn-sṳ Vî-yèn-fi Chú-sit lâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Tûng-ông Kiûn-sṳ Vî-yèn-fi Chú-sit.

Kién-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fù Kím-Thàu sâng-yî Chûng-koet Kông-sû Thai-chû Kiong-yén-sṳ, chú-sit Ôn-fui. Fu-tshîn Fù Tshin-tsṳ̂, mû-tshîn Lí Vùn-lui, tû-he tshut-sên tshai-yî Kông-sû Kiong-yén. Fù Kím-Thàu tsui-tshû tshiu-he thu̍k Thai-chû Thai-phû Séu-ho̍k, 1953-ngièn tsin-ngi̍p sṳ̂-li̍p Thai-chû Chûng-ho̍k thu̍k tshû-chûng, 1956-ngièn kháu-ngi̍p Kông-sû-sén Thai-chû Chûng-ho̍k, 1959-ngièn kháu-ngi̍p Chhîn-fà Thai-ho̍k súi-li Kûng-chhàng-ne. Chhai Chhîn-fà Thai-ho̍k khì-kiên tsên-ngim Ho̍k-sâng Vùn-kûng Thòn-vú Tho-tshui Thòn-tsṳ̂ phu sû-ki, súi-li ne chṳn-chhṳ Phú-thô-yèn (Vùn-fa Thai-kiet-min khôi-sṳ́ heu tsûng-tsṳ́). 1964-ngièn si-ngie̍t kâ-ngi̍p Chûng-koet Khiung-sán-tóng.

1968-ngièn tsṳ 1969-ngièn, Fù Kím-Thàu tshai súi-thien phu Liû Kâ-hiap̍ Kûng-chhàng-khiu̍k Fòng-kien-tshui lò-thung. 1969-ngièn tsṳ 1974-ngièn, tshai súi-li phu thi-si Kûng-chhàng-khiu̍k pat-yit-sâm fûn-khiu̍k li̍t-ngim Kî-su̍t-yèn, Pi-sû, Kî-kûan-tóng tsṳ̂-phu fu sû-ki. 1974-ngièn thiàu-ngim Kâm-suk Kien-sat Vî-yèn-fi Pi-sû, su-tó sṳ̀-ngim Kâm-sok Kien-sat Vî-yèn-fi chú-ngim ke Sùng-phiàng sóng sṳt yì-yèn tsin-ngi̍p Chûng-khiung Chhiòn-koet Chṳn-thàn, tshṳ́-heu li̍t-ngim Kâm-suk-sén Kien-ve Sat-kie Kón-lî Tshú-fu Tshú-tshòng, Kâm-sok-sén Kien-ve-fu Chú-ngim。

1982-ngièn kiú-ngie̍t thiàu-ngim Khiung-tshiâng-thòn Kâm-sok-sén Ve-sû-ki. Su-ngie̍t heu tâm-ngim Khiung-tshiâng-thòn Tûng-ông Sû-ki-tshú Sû-ki, Tshiòn-koet Tshiâng-lièn Chú-sit. Tsên-sûn lâu 1982-ngièn Sut-thòn fóng-mun Ngi̍t-pún1984-ngièn tsṳ 1985-ngièn ngim Khiung-tshiâng-thòn Tûng-ông Thi-yit Sû-ki。

1985-ngièn thiàu-ngim Kui-chû-sén Ve-sû-ki. Khì-kiên, mien-tui Kui-chû Thai-ho̍k sṳ-tshiên miàng ho̍k-sâng sông-kiê yù-hàng, Fù Kím-Thàu lièn-ya seu-khôi fi-ngi, lâu sṳ-vî tha-ho̍k-sâng tsin-hàng sông-thó pin tsin-hàng hia̍p-thiàu, tsui-tsûng fa-kié liá-yit sṳ-khien.

1988-ngièn tâm-ngim Sî-tshông Tshṳ-tshṳ khî tóng ve-sû-ki. 1989-ngièn, yêu-khiù Sî-tshông tet kien-tô tshṳ-tshṳ khièn-li nái tsṳ thu̍k-li̍p ke ngìn-sṳ kí-hàng khong-ngi fa̍t-thung, tshai Lâ-sat yîn-fat sâu-lon, fat-sên Lâ-sat sṳ-khien, Fù Kím-Thàu sín-suk siên-pu kài-ngiàm. Thèn Séu-phìn tén Chûng-khiung kô-tshèn ngin-vì ngin-vì tshai liá-yit ko-tshàng chûng hàng-sṳ kó-thôn, Kì tsin yit-phu tet-tó khén-thin. Liù-mòng chûng ke Tha̍t-lai Lâ-mà tshai Fù Kím-Thàu tshiu-ngim Chûng-koet Koet-kâ Chú-sit hei yìn-yèn ngin-vì, Fù Kím-Thàu ke Sî-tshông kîn-ngiam yû tshu-yî Sî-tshông mun-thì ke kié-kiet lâu Hon-Tshông mìn-tshu̍k fò-kié.

1992-ngièn, Fù Kím-Thàu tsin-ngi̍p Chûng-khiung Tûng-ông Fu-tsit Tsû-tsṳt kûng-tsok. Thùng-ngièn kîn Sùng-phiàng tshûi-tsien khi̍p Thèn Li̍t-khiùn thì-miàng, tshut-ngim Chûng-khiung Tûng-ông Chṳn-chhṳ-khiu̍k Sòng-ve, Tûng-ông Sû-ki-tshú Sû-ki. Heu kiâm-ngim Chûng-khiung Tûng-ông Kiûn-sṳ Vî-yèn-fi Fu-chú-sit, Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Fu-chú-sit, Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Tûng-ông Kiûn-sṳ Vî-yèn-fi Fu-chú-sit, Tûng-ông Tóng-káu Káu-tshòng.

Tsṳt-vu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngièn-hàng lâu Phìn-ka[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâ-tshu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]