跳至內容

Fuk-chhîn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fuk-tshîn-sṳ)
Fuk-tshîn-sṳ

Fuk-tshîn-sṳ (福清市) he Chûng-koet Fuk-kien-sén ke Yen-kip-sṳ

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lik shi: Fuk Cing shi ching lip yu Da Tang Jing Guan ni ship yit nien, dang shi zha ger go huang de shui ngu ship van da guin nam cim Sha zuk ling di, bi Sha、Min Wet lien guin shat derk zhi shing bat van bai berk. Tai Zung da nu, ci nien yo shui cit ship van da guin zai cim, cai yung jiung gim li gan Min Wet, ni ho tu shat sho vu cuern tiet zhi Sha zuk le shu, yo zai shui nguen nui to duk. Zui zhung, huang de duat ciu min di, yo ga dau miet Wet zuk.

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ging Ze: Fuk Cing bang zhin shi yo cien, zai hai nguai ya hern tuan giet, ching lip liau yi ga zuk wi sho dik zung fap zhi du bang pai, herk bang vern hua, lien Nit Bern Shan Ko zu du yau ging ki sam fern. Fuk Cing nam zi zai qa yu fan ho han lai vu shi zhi shi hue kiu zhau ge, nit bern ge bi gau gui bert hua suan, ngo ni zhau ter mern kai huern. Zhu yau shi hien zai dung berk ge tai der, ni cia pien ngi, su yi da der shu suen jerk vert mi ga liem dik dung berk ge.

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fuk Cing hua shi Min Dung Ngiu yit ger ci fang ngien, shi yung yin kho bau sho gu ge yo sam si ship van, nerng shuk lien shi yung zha bert qiau guer cit van, shuk yu bin ngui fang ngien, dang bi Fuk Zho shi kiu dik cing huang yau hau yit sia. Sui jiak gok ga da lik tui pu, ni tung gi bern bert zai shi yung Fuk Cing hua, siang sin bert gio yi ho, pu tung hua zio nerng tung yit cuen gok da der shu fang ngien, shit hien vern hua dik da yit tung, gung zik kam bi Cin Shi Huang "cha tung gui shu tung vern" zhi zhang giu, wi jiung hua min zuk da tuan giet、gien shet sha hue zhi ngi hert sim ga jik guan te zuer chuert giu da gung hien. Da ga ciung hien zai ki bert yau zai shuet nan ting dik fang ngien liau, du lai shuet gau gui dik pu tung hua, wi liau dang gok dik cien cio da ngiep ni fern do

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kerk ga lau zai zha li zhang shim mer bik, wi shim mer bien sia liau yit bu fern zio bert ge siuk liau

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]