Liùng-ngàm-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liùng-ngàm-sṳ

Liùng-ngàm-sṳ (龍岩市) he Fuk-kien-sén ha-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, tshai-yî Fuk-kien-sén ke sî-phu, phû-thûng tshṳ̂n-tso Mîn-sî. Tûng-piên lâu Fuk-kien-sén Tshièn-chû kâu-kie, sî-piên lâu Kông-sî-sén Gàm-chû-sṳ kâu-kie, nàm-piên lâu Kóng-tûng-sén Mòi-chû-sṳ kâu-kie, pet lièn-tsiap Fuk-kien-sén Sâm-mìn-sṳ. Liùng-ngâm-sṳ lâu Tshièn-chû khî-lì tsiông-khiun lióng-pak sṳ̍p-liuk kûng-lî, Fuk-chû sâm-pak tshit-sṳ̍p-liuk kûng-lî. Mien-tsit yit-van kiú-tshiên ngi-sṳ̍p-tshit phiàng-fông tshiên-mí, ngìn-khiéu lióng-pak pat-sṳ̍p-tshit van (2002-ngièn thúng-kie).

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liùng-ngàm yím-sṳ̍t[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]