跳至內容

Jawa chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Jawa chhòn-thúng thiau-vú.

Jawa chhu̍k me ôn-to Jawa ngìn he Yin-nì mìn-chhu̍k chṳ̂-yit.

Jawa chhu̍k chúng ngìn-khiéu yok 100,000,000 (2011 ngièn) pien-cho Yin-nì chui-tô ke mìn-chhu̍k.

Thai-phu-fun Jawa chhu̍k he̍t tî Chûng-phu Jawa lâu Tûng-phu Jawa. Phe̍t-ke Yin-nì tó ya yû Jawa chhu̍k.

Hói-ngoi Jawa ngìn ya án-tô he̍t tî Mâ-lòi-sî-â, Sîn-kâ-po, Suriname, Nàm-fî, Hò-làn tén-tén.

Jawa chhu̍k ke ngî-ngièn hêm-cho Basa Jawa (Jawa-ngî). Sûi-yèn Jawa ngî yû kí-chak khiông, than-he kì-teu hàn-he fu-siông mìn-pha̍k.

Thai-phu-fun Jawa ngìn ke chûng-kau he Yî-sṳ̂-làn-kau, yû kha-seú he sin Kî-tuk-kau lâu Yin-thu-kau. Seú-su ngìn siông-sin pún-thi chûng-kau hêm-cho Kejawen.

Jawa vùn-fâ yí-kîn yû 1,000 ngièn ke li̍t-sṳ́, yû án-tô sû-to Yin-thu-kau lâu Fu̍t-kau ke yáng-siong.