John Maynard Keynes

Chhiùng Wikipedia lòi
John Maynard Keynes.

John Maynard Keynes (1883-ngièn 6-ngie̍t 5-ngit – 1946-ngièn 4-ngie̍t 21-ngit) he Yîn-koet ke yit-chak kîn-chi-ho̍k-kâ. Keynes chú-chông chṳn-fú yin-kôi chit-khi̍t pàn-yên kîn-chi thò-sú ke kok-set, theu-ko chhòi-chṳn lâu fo-pì chṳn-chhet lòi tui-khong kín-hi sôi-thui nái-he thô-chṳ kîn-chi siau-thiàu. Keynes ke sṳ̂-sióng put-kiún he sû-pún lî ke ho̍k-sot, ya sṳ̀n-vì 1920 ngièn-thoi chṳ 1930 ngièn-thoi sṳ-kie-sin kîn-chi siau-thiàu sṳ̀-khì ke yû-háu chhet-lio̍k, yî-khi̍p kèu-chuk hí 1950 ngièn-thoi chṳ 1960 ngièn-thoi tô-koet Chṳ̂-pún chú-ngi sa-fi fàn-yùng khì ke chṳn-chhet sṳ̂-vì.

Ke-ngìn sên-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Keynes lâu va̍k-kâ Duncan Grant.

John Maynard Keynes yî 1883-ngièn 6-ngie̍t 5-ngit chhut-sên chhai yit-ke thai-ho̍k kau-su ke kâ-thìn. Kì ke fu-chhîn Neville Keynes chhṳ 1870 ngièn-thoi hí yî Kiam-khiâu Thai-ho̍k ke Pembroke ho̍k-yen cho thi̍t-phe̍t ngiên-kiu yèn, chṳ̂-heu sṳ̀n-vì chet-ho̍k lâu kîn-chi ke kau-su, pin chho̍k yû Ló-si̍p-ho̍k lâu kîn-chi-ho̍k fông-fap ke kau-khô-sû. Heu-lòi pûn-ngìn chhûi-sién sṳ̀n-vì Kiam-khiâu Thai-ho̍k ke Kau-vu chú-ngim. Kì ke mû-chhîn Florence Ada Keynes he yit-vi sṳ̀n-kûng ke chok-kâ lâu sa-fi kói-kiet ke siên-khi chṳ̂-yit.

Kau-yuk poi-kín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ho̍k-sot khói yèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi fa̍t-thung[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu chok-phín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]