跳至內容

Kuala Lumpur Koet-chi Kî-chhòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng (Yîn-ngî: Kuala Lumpur International Airport, kién-chhṳ̂n KUL) he Mâ-lòi-sî-â chui chú-yeu ke koet-chi kî-chhòng chṳ̂-yit, vi-yî Siet-làn-ngô-chû nàm-phu ke Siet-pâng, lì Kit-lùng-po yok 50 kûng-lî. Kâi kî-chhòng chang-sṳt khí yung-yî 1998-ngièn 6-ngie̍t 27-ngit, chhí-thoi chṳ̂-chhièn ke Sṳ̂-pang Koet-chi Kî-chhòng. Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng ke phiêu-ngî he “Pá sṳ-kie tai-to Mâ-lòi-sî-â, pá Mâ-lòi-sî-â tai-vông sṳ-kie” (Bringing the World to Malaysia and Malaysia to the World). Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng ya-he Thoi-tshú Hòng-sien ke thìn-liù-tiám chṳ̂-yit, yù yî Yîn-koet Hòng-khûng, O-thi-li Hòng-khûng lâu Àu-chû Hòng-khûng yí thìn-fî Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng, só-yî chṳ́ -chhûn Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûng thìn-liù chhai chhṳ́ kî-chhòng. Kî-chhòng kón-lî kûng-sṳ̂ yìn pó-chhṳ̀ lo̍k-kôn thai-thu, hî-mong Yîn-koet Hòng-khûng lâu Àu-chû Hòng-khûng cho-tet chhùng-sîn chiông Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng chok vì Thoi-tshú Hòng-sien ke yit-ke thìn-liù tiám. Kit-lùng-po Koet-chi Kî-chhòng yù Ngit-pún Kien-chuk-sṳ̂ Het-chhôn Ki-chông (黑川紀章) sat-kie, chhái-yung ke khói-ngiam he “Sêm lìm chûng ke kî-chhòng, kî-chhòng chûng ke sêm-lìm”, kî-chhòng si-chû pûn liu̍k-yìm fàn-tîn, kî-chhòng ví-sên thai-lèu chûng-ông sat yû lu-thiên-sṳt, ngoi-mien yû ngie̍t-tai yí-lìm ke fûng-kín.