Kit-lùng-po

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Kit-lùng-po.
KL + Putrajaya locator.png

Kit-lùng-po (吉隆坡, Mâ-lòi-ngî: Kuala Lumpur) he Mâ-lòi-sî-â ke sú-tû kiâm chui-thai sàng-sṳ. Kîn-kí 2012-ngièn thúng-kie, sàng-sṳ mien-chit tha̍t-tó 243 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok-yû 160-van ngìn. Thai Kit-lùng-po he yit-ke yû 720-van ngìn ke thai tû-fi-khî, ya-he Mâ-lòi-sî-â ngìn-khiéu lâu kîn-chi sṳ̀n-chóng chui khoai-suk ke tû-fi-khî. Kit-lùng-po chhai Mâ-lòi Pan-tó sî-ngan, vi Siet-làn-ngô-chû fàn-lau. Kit-lùng-po va̍k-hot yî Kit-lùng-po Lièn-pâng Chhṳ̍t-hot-khî, vi Mâ-lòi-sî-â sâm-ke Lièn-pâng Chhṳ̍t-hot-khî chṳ̂-yit, yù Lièn-pâng Chṳn-fú chhṳ̍t-chiap kón-hot.

Kit-lùng-po he Mâ-lòi-sî-â koet-fi só-chhai thi, Mâ-lòi-sî-â Koet-kâ Ngièn-sú ke kôn-tai. Kit-lùng-po chên-kîn he Lièn-pâng Chṳn-fú hàng-chṳn chûng-sîm lâu Mâ-lòi-sî-â Lièn-pâng fap-yen só-chhai thi, than-he 1999-ngièn yí-kîn chhiên-vông Pu-sàng, phu-fun hàng-chṳn phu-mùn hàn-chhôi Kit-lùng-po. Kit-lùng-po he sú-tû ya-he chhung-yeu thai-sàng, he Mâ-lòi-sî-â vùn-fa, chhòi-chṳn lâu kîn-chi ke chhùng-sîm, pûn phìn-sṳ́m vi chhiòn-khiù sàng-sṳ. 《Ngoi-kâu Chṳn-chhet 》kûng-pu 2010-ngièn chhiòn-khiù sàng-sṳ chṳ́-su, Kit-lùng-po vi-kî thi 48-miàng, kîn-chi lâu sa-fi kói-kiet siông-kôan ke kói-kiet sàng-sṳ chṳ́-su vi-kî thi 67-miàng.

Miàng-sṳ ke yi-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Thúng-kie[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-kí 2000-ngièn ke thúng-kie su-kí, Kit-lùng-po mien-chit tha̍t-tó 243.65 phìn-fông kûng-lî, sṳ-khî ngìn-khiéu 1,479,388, lièn thùng Pâ-sâng-hò-liù-vet ke ngìn-khiéu yok-yû 400-van. Kit-lùng-po he fà-ngìn ke chú-yeu chhòn-thúng chhi-kî thi chṳ̂-yit, to 1970 ngièn-thoi sṳ̀ fà-ngìn hàn-he cham-hi Kit-lùng-po ngìn-khiéu ke tô-su, hien-chhai fà-ngìn yok cham Kit-lùng-po thi-khî chúng ngìn-khiéu ke 42%, vi tông-thi chú-yeu chhu̍k-yì chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Kit-lùng-po Hì-hèu Phìn-kiûn Su-kí
Ngie̍t-fun 1-ngie̍t 2-ngie̍t 3-ngie̍t 4-ngie̍t 5-ngie̍t 6-ngie̍t 7-ngie̍t 8-ngie̍t 9-ngie̍t 10-ngie̍t 11-ngie̍t 12-ngie̍t Chhiòn-ngièn
Phìn-kiûn Kô-vûn °C (°F) 32.1 32.9 33.2 33.1 32.9 32.7 32.3 32.3 32.1 32.1 31.6 31.5 32.4
Phìn-kiûn Tâi-vûn °C (°F) 22.5 22.8 23.2 23.7 23.9 23.6 23.2 23.1 23.2 23.2 23.2 22.9 23.2
Kong-yí-liòng mm (Yîn-chhun) 169.5 165.4 240.9 259.2 204.4 125.3 127.2 155.7 192.8 253.1 287.8 245.7 2,427.0
Phìn-kiûn Kong-yí Ngit-su (≥ 1.0 mm) 11 12 14 16 13 9 10 11 13 16 18 15 158
Ngit-cheu Sṳ̀-su 186.0 194.9 207.7 198.0 207.7 195.0 201.5 189.1 165.0 170.5 153.0 161.2 2,229.6
Lòi-ngièn #1: Sṳ-kie Hì-siong Chû-chṳt (Lièn-ha̍p-koet) 1971-2000[1]
Lòi-ngièn #2:Hiông-kóng Thiên-vùn-thòi 1961-1990 [2]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[編寫 | 編寫原始碼]

Koet-kâ Thung-vu̍t-yèn lâu Súi-chhu̍k-kón (National Zoo and Aquarium): Vi-yî Kit-lùng-po tûng-pet mien sṳ̍p-sâm kûng-lî chhú, nui yû thai-yok lióng-pak chúng thung-vu̍t, fî-khìm, phà-chhùng, súi-chhu̍k-kón chet yû pat-sṳ̍p chúng hói-yòng khi̍p thâm-súi sâng-vu̍t. Chhai khì kóng-fat ke fam-vì nui hàn-yû yit-ke hói-sṳ̂-kón.

Kit-lùng-po ya-kiên thiên-chi-sien

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Koet-kâ Sàng-sṳ Fó-phàn Kôan-he Phi-chu
 Yin-thu Chhîn-nai Chí-moi-sṳ [3]
 Yin-thu Tet-lî Chí-moi-sṳ [4]
 Yî-lóng Yî-sṳ̂-fap-hàn Chí-moi-sṳ [5][6]
 Yî-lóng Mâ-sṳ̍p-hâ-tet Chí-moi-sṳ [7]
Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún Thai-fán Sông-ngia̍p Fó-phàn Sàng-sṳ [6][8]
 Mâ-lòi-sî-â Mâ-liuk-kap-sṳ Chí-moi-sṳ [6]
 Mô-lo̍k-kô Khà-sat-phu-làn-khà Chí-moi-sṳ [6]
Thú-ngí-khì Thú-ngí-khì Ôn-khà-là Chí-moi-sṳ [6][9]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

  1. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]