Siet-làn-ngô-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Siet-làn-ngô-chû.

Siet-làn-ngô-chû (雪蘭莪, Mâ-lòi-ngî: Selangor) he Mâ-lòi-sî-â sṳ̍p-sâm chû chṳ̂-yit, vi-yî Mâ-lòi Pan-tó sî hói-ngan chûng-phu, sú-fú Sâ-â-nàm he yit-ke sîn-hîn sàng-sṳ. Chhiòn-kin fàn-lau Kit-lùng-po lâu Pu-sàng liá lióng-ke lièn-pâng chhṳ̍t-hot-khî, pet-phu lâu Phit-li̍t-chû vi lìn, tûng-phu chiap Phàng-hên-chû nàm-phu lâu Sêm-mî-làn-chû vi lìn. Siet-làn-ngô lâu Kit-lùng-po sòng ha̍p-chhṳ̂n vi "Siet-Kit" (雪隆). Siet-làn-ngô he Mâ-lòi-sî-â chui fu-yi ke chû-su̍k, chû chṳn-fú chhai 2005-ngièn 8-ngie̍t 27-ngit chṳn-sṳt siên-pu Siet-làn-ngô-chû vi Mâ-lòi-sî-â ke thi-yit ke siên-chin chû-su̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yun-sû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chú-yeu sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]