Sân-chhà-fâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Sân-chhà-fâ.

Sân-chhà-fâ (山茶花, Ho̍k-miàng: Camellia japonica), Sân-chhà-su̍k chhṳ̍t-vu̍t, su̍k sòng-liu̍k kon-muk lâu séu-khiâu-muk. Sân-chhà-fâ ke phín-chúng khi̍t tô, he Chûng-koet chhòn-thúng ke kôn-sóng -vúi, "sṳ̍p-thai miàng-fâ" chûng phài-miàng thi-pat, yi̍t he sṳ-kie miàng-kui fâ-muk chṳ̂-yit. Sân-chhà-fâ ya-he Chet-kông Kîm-fà-sṳ, Chhùng-khin-sṳ, Chhiâng-tó-sṳ, Kông-sî Kín-tet-chṳ́n-sṳ, Chet-kông Vûn-chû-sṳ, Fù-pet Vú-hon-sṳ, Yùn-nàm Khûn-mìn-sṳ, Chet-kông Nèn-pô-sṳ, Sân-tûng Vî-hói-sṳ, Fù-nàm Fên-yòng-sṳ, Fuk-kien Liùng-ngàm-sṳ, Thòi-vân Sîn-chuk-yen ke Yen-, yî-khi̍p Ngit-pún Thiâu-chṳ́-sṳ ke Sṳ-fâ.