Swahili-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî.

Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî (kiswahili) su̍k-yî Pân-thù Ngî-chhu̍k, sṳ-fî chû ngî-ngièn sṳ́-yung ngìn-sú chui-tô ke ngî-ngièn chṳ̂-yit (5500 van tô ngìn), lâu Â-lâ-pak-ngî khi̍p Hò-sat-ngî pin lie̍t Fî-chû sâm-thai ngî-ngièn. Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî he Thán-sông-nì-â, Khén-nì-â, Vû-kòn-tha̍t ke kôn-fông ngî-ngièn, Kông-kó Mìn-chú Khiung-fò-koet ke koet-kâ ngî-ngièn chṳ̂-yit, Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî ke fông-ngièn koi chhe̍t kâ ngî he Khô-mô-lò ke kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit. Chhai chan pí â, mâ là vì, Pu-lùng-thit, Lû-vong-tha̍t, mo̍k sông pí khiet tén Tûng-Fî lâu Chûng-Fî ke koet-kâ, Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî pûn chok-vì kâu chi ngî-ngièn sṳ́-yung. Chó chhai 1728-ngièn Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî he yî Â-là-pak sṳ-mû lòi piâng-siá, chṳ̂-heu to 19 Sṳ-ki su-to Êu-chû chhṳ̍t-mìn chá ke yáng-hióng kói yî Là-tên sṳ-mû lòi piâng-yîm. Yì Sṳ̂-ngá-hî-lî-ngî ya khi̍p-sû liáu thai-liòng Â-lâ-pak-ngî chia chhṳ̀ , lièn ngî-ngièn ke miàng-chhṳ̂n “ sṳ̂ ngá hî lî ” lòi-chhṳ Â-là-pak vùn سواحيل (Sawahil) “ phîn hói thi-khî

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû péu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Swahili-ngî Wikipedia