Thòi-vân ke thai-chôn-yen-káu lie̍t-péu

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-vân thai-chôn-yen-káu lie̍t-péu he lie̍t-chhut Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân thi-khî ke thai-chôn-yen-káu.

Kô-tén kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

 1. Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k
 2. Koet-li̍p Chûng-hîn Thai-ho̍k
 3. Koet-li̍p Thòi-vân Sṳ̂-fam Thai-ho̍k
 4. Koet-li̍p Sṳ̀n-kûng Thai-ho̍k
 5. Koet-li̍p Chṳn-chhṳ Thai-ho̍k
 6. Koet-li̍p Chhîn-fà Thai-ho̍k
 7. Koet-li̍p Kâu-thûng Thai-ho̍k
 8. Koet-li̍p Tûng-ông Thai-ho̍k
 9. Koet-li̍p Thòi-vân Hói-yòng Thai-ho̍k
 10. Koet-li̍p Chông-fa Sṳ̂-fam Thai-ho̍k
 11. Koet-li̍p Kô-hiùng Sṳ̂-fam Thai-ho̍k
 12. Koet-li̍p Yòng-mìn Thai-ho̍k
 13. Koet-li̍p Chûng-sân Thai-ho̍k
 14. Koet-li̍p Chûng-chang Thai-ho̍k
 15. Koet-li̍p Nî-làn Thai-ho̍k
 16. Thòi-pet-sṳ-li̍p Thai-ho̍k
 17. Koet-li̍p Thòi-pet Kau-yuk Thai-ho̍k
 18. Koet-li̍p Thòi-pet Thai-ho̍k
 19. Koet-li̍p Thòi-pet Ngi-su̍t Thai-ho̍k
 20. Koet-li̍p Kâ-ngi Thai-ho̍k
 21. Koet-li̍p Thòi-tûng Thai-ho̍k
 22. Koet-li̍p Thí-yuk Thai-ho̍k
 23. Koet-li̍p Thòi-nàm Thai-ho̍k
 24. Koet-li̍p Thòi-vân Ngi-su̍t Thai-ho̍k
 25. Koet-li̍p Tûng-fà Thai-ho̍k
 26. Koet-li̍p Ki-nàm koet-chi Thai-ho̍k
 27. Koet-li̍p Thòi-vân Thí-yuk Yun-thûng Thai-ho̍k
 28. Koet-li̍p Thòi-nàm Ngi-su̍t Thai-ho̍k
 29. Koet-li̍p Kîm-mùn Thai-ho̍k
 30. Koet-li̍p Lièn-ha̍p Thai-ho̍k
 31. Koet-li̍p Thòi-chûng Kau-yuk Thai-ho̍k
 32. Koet-li̍p Kô-hiùng Thai-ho̍k
 33. Koet-li̍p Phìn-tûng Thai-ho̍k
 34. Tûng-n̂g Thai-ho̍k
 35. Tûng-n̂g Thai-ho̍k
 36. Kô-hiùng Yî-ho̍k Thai-ho̍k
 37. Tûng-hói Thai-ho̍k
 38. Chûng-ngièn Thai-ho̍k
 39. Tham-kông Thai-ho̍k
 40. Chûng-koet Yî-yo̍k Thai-ho̍k
 41. Thòi-pet Yî-ho̍k Thai-ho̍k
 42. Phú-yìn Thai-ho̍k
 43. Fùng-kap Thai-ho̍k
 44. Chûng-koet Vùn-fa Thai-ho̍k
 45. Chûng-koet Chhin-nî Thai-ho̍k
 46. Thai-thùng Thai-ho̍k
 47. Chûng-sân Yî-ho̍k Thai-ho̍k
 48. Ngi-sú Thai-ho̍k
 49. Chhòng-kang Thai-ho̍k
 50. Ngièn-chṳ Thai-ho̍k
 51. Mèn-chhòn Thai-ho̍k
 52. Fà-fâm Thai-ho̍k
 53. Chûng-fà Thai-ho̍k
 54. Thai-ya̍p Thai-ho̍k
 55. Sṳ-sîn Thai-ho̍k
 56. Sṳ̍t-chhien Thai-ho̍k
 57. Chhòng-yùng Thai-ho̍k
 58. Chṳ̂n-lî Thai-ho̍k
 59. Chhṳ̀-chi Thai-ho̍k
 60. Nàm-fà Thai-ho̍k
 61. Hièn-chong Thai-ho̍k
 62. Khôi-nàm Thai-ho̍k
 63. Fu̍t-kông Thai-ho̍k
 64. Không-nèn Thai-ho̍k
 65. Thòi-vân sú-fú Thai-ho̍k
 66. Chûng-sin Kîm-yùng Kón-lî Ho̍k-yen
 67. Â-chû Thai-ho̍k
 68. Mìn-tho Thai-ho̍k
 69. Tho-kông Khô-kî ki Kón-lî Ho̍k-yen
 70. Fap-kú Vùn-lî Ho̍k-yen
 71. Mâ-hài Yî-ho̍k-yen

Kô-tén kî-chṳt kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

 1. Koet-li̍p Thòi-vân Khô-kî Thai-ho̍k
 2. Koet-li̍p Thòi-pet Khô-kî Thai-ho̍k
 3. Koet-li̍p Yùn-lìm Khô-kî Thai-ho̍k
 4. Koet-li̍p Phìn-tûng Khô-kî Thai-ho̍k
 5. Koet-li̍p Fú-mî Khô-kî Thai-ho̍k
 6. Koet-li̍p Kô-hiùng Chhôn-lî Thai-ho̍k
 7. Koet-li̍p Thòi-chûng Khô-kî Thai-ho̍k
 8. Koet-li̍p Khiùn-yit Khô-kî Thai-ho̍k
 9. Koet-li̍p Phàng-fù Khô-kî Thai-ho̍k
 10. Koet-li̍p Thòi-pet Sông-ngia̍p Thai-ho̍k
 11. Koet-li̍p Fu-lî Khien-không Thai-ho̍k
 12. Koet-li̍p Kô-hiùng Khô-kî Thai-ho̍k
 13. Koet-li̍p Thòi-vân Hi-khiuk Ho̍k-yen
 14. Koet-li̍p Thòi-nàm Fu-lî Chôn-khô Ho̍k-káu
 15. Koet-li̍p Thòi-tûng Chôn-khô Ho̍k-káu