Toronto

Chhiùng Wikipedia lòi
Tô-lùn-tô.
檔案:Toronto Coat of Arms.jpg

Tô-lùn-tô (多倫多, Yîn-ngî: Toronto) he Kâ-nâ-thai Ontario-sén ke sú-fú, chhô-lo̍k chhai Ontario-fù sî-pet ngan ke Nàm Ontario thi-khî. Kîn-kí 2012-ngièn chhit-ngie̍t ke Kâ-nâ-thai ngìn-khiéu phû-chhà, Tô-lùn-tô-sṳ ngìn-khiéu tha̍t-tó 2,790,060-ngìn, vi Kâ-nâ-thai chui-thai sàng-sṳ, chhêu-ye̍t Chi-kâ-kô sṳ̀n-vì Pet-Mî thi-si thai sàng-sṳ. Tô-lùn-tô-sṳ he Thai Tô-lùn-tô Thi-khî ke sîm-chhong thi-khî, ya-he Ontario-sén nàm-phu ngìn-khiéu chhiû-me̍t-khî (chhṳ̂n-cho "Kîm Mâ-thài Thî-khî") ke yit-phu-fun. Sàng-sṳ khî yû 5,132,794-chak kî-mìn. Chhai 2011-ngièn ngìn-khiéu phû-chhà chûng, Toronto ngìn-khiéu phû-chhà-khî yû 5,583,064-chak kî-mìn, yì fu̍k-koi fam-vì pí-káu kóng ke Thai Tô-lùn-tô Thi-khî chet yû 6,054,191-miàng kî-mìn. Chok-vi Kâ-nâ-thai ke kîn-chi chûng-sîm, Tô-lùn-tô he yit-ke Sṳ-kie-kip Sàng-sṳ, ya-he sṳ-kie-sông chui-thai ke kîm-yùng chûng-sîm chṳ̂-yit. Tô-lùn-tô chhai kîn-chi sông ke liâng-siên thi-vi chhai-yî kîm-yùng, sông-ngia̍p fu̍k-vu, thien-sin, yî-hòng, kâu-thûng yun-sû, mòi-thí, ngi-su̍t, thien-yáng, thien-sṳ chṳ-chok, chhut-pán, ngiôn-thí, yî-yo̍k ngiên-kiu, kau-yuk, lî-yù, thí-yuk tén sán-ngia̍p. Tô-lùn-tô chṳn-khèn kâu-yi-só he sṳ-kie thi-chhit thai kâu-yi-só, chúng-phu sat-chhai sṳ-nui, yû tô-su Kâ-nâ-thai kûng-sṳ̂ chhai Tô-lùn-tô sông-sṳ. Tô-lùn-tô ke koet-chi-sin ngìn-khiéu thí-hien chhut kì he chhièn-vông Kâ-nâ-thai yì-mìn ke chhung-yeu lo̍k-kiok tiám. Tô-lùn-tô tông-thi ke fà-khièu khi̍p fà-yí ngìn-khiéu tha̍t-tó si-sṳ̍p-van.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]