跳至內容

Chhièn-Chhîn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhièn-Chhîn.

Chhièn-Chhîn (前秦, 350-ngièn —394-ngièn) he Sṳ̍p-liuk-koet chṳ̂-yit.

Kiûn-chú lie̍t-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siang-miàng Meu-ho Shì-ho Thúng-chhṳ Sṳ̀-kiên Ngièn-ho
Fu-fùng Thai-chú (Kô-chú tûi-chûn) Fi-vú-ti 350-ngièn mò ngièn-ho
Fu-khien Kô-chú (Chhû-shì sṳ-chûng) Kín-mìn-ti 351-ngièn -355-ngièn Fòng-sṳ́ 351-ngièn -355-ngièn
Fu-sâng Li-vòng (kong fûng vì vòng) 355-ngièn -357-ngièn Su-kông 355-ngièn -357-ngièn
Fu-hiùng Vùn-fân-ti (Chhièn-Chhîn sṳ chú tûi chûn) -
Fu-kiên Sṳ-chú Chau-siên Fòng-ti 357-ngièn -385-ngièn Yún-hîn 357-ngièn -359-ngièn
Kâm-lu 359-ngièn -365-ngièn
Kien-ngièn 365-ngièn -385-ngièn
Fu-phi Ôi-phìn-ti 385-ngièn -386-ngièn Thai-ôn 385-ngièn -386-ngièn
Fu-tên thai chûng Kô Fòng-ti 386-ngièn -394-ngièn Thai-chhû 386-ngièn -394-ngièn
Fu-chhùng1 394-ngièn Yèn-chhû394-ngièn
Chu-sṳt