跳至內容

Doraemon

Chhiùng Wikipedia lòi

Doraemon (Ngi̍t-ngî: ドラえもん) he Ngi̍t-pún màn-va̍k-kâ Fujiko F. Fujio (藤子·F·不二雄) ke chho̍k-miàng ke màn-va̍k chok-phín. Ku-sṳ chú-yeu he kóng yit-chak lòi-chhṳ 22 Sṳ-ki ke meu-é kî-hi-ngìn Doraemon, chón-to 20 Sṳ-ki pông-chhu Nobita ke ku-sṳ.

Kok-set[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu kok-set

Miàng Kién-kie
Doraemon
(Ngi̍t-ngî: ドラえもん)
Phe̍t-miàngː Dora-chan (ドラちゃん). Chú-kok, lòi chhṳ vi-lòi sṳ-kie (22 Sṳ-ki) ke làm-set meu-é kî-hi-ngìn, sṳ̂n-hong ke si-chhṳ-ngièn pak-pó-thoi (四次元百寶袋) chông pak-pak-chúng tho-khí, vi-chho̍k kói-pien Nobita ke miang-yun. yîn-vì sṳt-hi ngièn-lòi ke ngí (pûn kî-hi-chhú ngâu), sòng sòng pûn ngìn láu-chho̍k he làm-set ke yì kám-kok-to put mân. Ngio̍k-tiám he vi ló-chhú, oi sṳ̍t dorayaki.
Nobi Nobita
(Ngi̍t-ngî: 野比 のび太)
Phe̍t-miàngː Nobi-chan (のびちゃん). Chhṳ-yeu kok-set, Doraemon fu-chit cheu-ku ke tui-siong. Kûng-kho, thí-yuk tû mò-hó, yîn-vì khet sin ngiôn-ngio̍k, lân-sṳ́ sòng-sòng fûn siên-sâng ma lâu thùng-ho̍k khî-fu. than-he sîm-chhòng san-liòng, oi chhṳ-yèn. Tông voi sa-chien, fân fâ-su̍n lâu khoai-suk soi-tet-lo̍k-kau. Oi Shizuka.
Minamoto Shizuka
(Ngi̍t-ngî: 源 静香)
Phe̍t-miàngː Shizuka-chan (しずかちゃん). Chhṳ-yeu kok-set, Nobita ke thùng-ho̍k lâu phèn-yû. Kûng-kho yung-kûng, sin vûn-fò, hau fò-phìn. Tón-chhú he yû-têu oi chhîn-kiet, kiâm-chṳ̂ thàn séu-thì-khìm ke khìm-sâng, sṳ̍p-chṳ pí Takeshi chhong-kô hàn yû pho-fái-li̍t.
Hokenawa Suneo
(Ngi̍t-ngî: 骨川 スネ夫)
Chhṳ-yeu kok-set. Vuk-hâ tôngV-fat, chhṳ̂m sin khô-ho̍k kiâm-chṳ̂ oi ngi-su̍t, Tón-chhú he chhin hiêu-nî-nî, hó-chán, ká-chî.
Goda Takeshi
(Ngi̍t-ngî: 剛田 武)
Phe̍t-miàngː Jaian (ジャイアン). Chhṳ-yeu kok-set. Sṳ̂n-thí khiòng-khien, oi khî-fu ngìn, tá-ngìn sṳ̀ sòng-sòng yung khièn-thèu. Yû-sṳ̀n-sṳ̀ chhai thùng-ho̍k fûn ngoi-ngìn khî-fu sṳ̀ ya-voi chhut-lòi ke thùng ho̍k. oi chhong-kô lâu chú-sṳ̍t, m̀-tî chhàng-thu chhâ-kín. yû-khì he chhong-kô, mò-ngìn nai-tet-hò. Yù-tiám hàn-yúng, tông pha chhṳ-kâ ke â-mê.