Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûng 370-ho Pân-kî Khûng-nàn

Chhiùng Wikipedia lòi

Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûng 370-ho Pân-kî Khûng-nàn, he chṳ́ 2014-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit, Mâ-lòi-sî-â Hòng-khûngKit-lùng-po chhièn-vông Pet-kîn ke MH370-ho pân-kî sṳt-chiûng sṳ-khien. Mâ-lòi-sî-â phiêu-chún sṳ̀-kiên (UTC+08:00) lìn-sṳ̀n 0:41, Mâ-hòng MH370 ho pân kî chhiùng Kit-lùng-po Koet-chi kî-chhòng hí-fî, kî-sông khiung-chai yû 239-ngìn, tông-chûng thai-phu-fun sṳ̀n-hak vì Chûng-koet kûng-mìn. Kâi pân-kî ngièn-thin kie-va̍k yî Pet-kîn Sṳ̀-kiên (UTC+08:00) 6:30 tí-tha̍t Pet-kîn Sú-tû Koet-chi Kî-chhòng, than hí-fî heu put-chiuk yit séu-sṳ̀ phien chhai Mâ-lòi-sî-â lâu Ye̍t-nàm Hói-vet ke kâu-kie-chhú, Thú-chû-tó yî nàm yok 140 hói-lî khi̍p Kô-tá-pâ-lû tûng-pet tûng yok 90 hói-lî chhú lâu Mâ-lòi-sî-â sṳ̂-pâng khûng-kón chûng-sîm sṳt-hi lièn-hì.

Sùi-heu, kîn-kí sú-kí fûn-sak, thûi-thin ke fî-kî sṳt-chiûng vi-chì pûn tô-chhṳ siû-kói, chui-chûng ngin-vì hòng-kî chin-ngi̍p pin chhui-fí yî nàm Yin-thu-yòng . Than tô-koet sêu-kiu thòn-chhui kiûn-vi yû fat-hien. 2015-ngièn 1-ngie̍t 29-ngit, chit hak-kî sṳt-chiûng 10-ke ngie̍t heu, Mâ-lòi-sî-â Mìn-hòng-khiu̍k thoi-péu Mâ-lòi-sî-â chṳn-fú chang-sṳt siên-pu hòng-pân sṳt-sṳ, thûi-thin kî-sông 239-ngìn chhiòn-sú lî-nàn. 2015-ngièn 7-ngie̍t 29-ngit, Fap-su̍k Liù-nì-vong-tó chhìm-fe̍t yit-khoài ngì-sṳ fî-kî khim-fu yi̍t-chhàn-hâi, chhàn-hâi sông yû yit-chû Pô-yîm 777 chôn-su̍k ke vì-siû phiên-ho, kîn chṳn-sṳ̍t su̍k-yî Pô-yîm 777 hîn-hak-kî, chhàn-hâi pûn sung-vông Fap-koet Thù-lû-tsṳ Koet-fòng-phu Chông-phi Chúng-khiu̍k Hòng-khûng Kî-su̍t Chûng-sîm (DGA Techniques aéronautiques) sṳ̍t-ngiam-sṳt fûn-sak, yî 2015-ngièn 8-ngie̍t 6-ngit pûn Mâ-lòi-sî-â Sú-siông Na̍p-kit chṳn-sṳ̍t su̍k-yî MH370.

Sṳt-chiûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sêu-kiu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hí-yîn chhai-chhet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳt sṳ fî-kî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̀n-hak[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kok fông fán-yin[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-yin phòi song[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mòi-thí yín shu̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Heu sa tûi chiûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Siông-kôan sṳ-khien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]