Melbourne

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Me̍t-ngì-pún)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Melbourne.

Melbourne (Yîn-ngî: Melbourne) he vi-yî Àu-chû tûng-ngan Vì-tô-li-â-chû nàm-phu ke yit-chho sàng-sṳ. Me̍t-ngì-pún he Vì-tô-li-â-chû sú-fú lâu chui-thai sàng-sṳ, he Àu-chû ngìn-khiéu phài-miàng ke thi-ngi thai sàng-sṳ. Thai Me̍t-ngì-pún thi-khî mien-chit tha̍t-tó 8,806 phìn-fông kûng-lî, he chhiòn-khiù chui kóng-thai ke tû-fi-khî chṳ̂-yit. Me̍t-ngì-pún tûng-ông sông-ngia̍p-khî he cháng-ke thai tû-fi-khî ke chûng-sîm, kîn-ko 1993-ngièn ke hàng-chṳn kói-chṳ heu, hien-chhai tûng-ông sông-ngia̍p-khî ngìn-khiéu yok 20,000. Tûng-ông sông-ngia̍p-khî vi-chhú kóng-vân ke pet-tôn, he Yarra-hò hò-khiéu-vân. Sṳ-mìn thai-tô-sṳ kî-chhu chhai tûng-ông sông-ngia̍p-khî chû-piên, thai tû-fi-khî 2012-ngièn khiung-yû 425-van ngìn. Tû-fi-khî yù Me̍t-ngì-pún-sṳ khi̍p 31-ke thi-fông chṳn-fú khî-vet chû-sṳ̀n. Me̍t-ngì-pún pûn yì vi "Àu-chû ke vùn-fa sú-tû", thùng-sṳ̀ he chhiòn-koet ke vùn-fa, sông-ngia̍p, kau-yuk, ngu-lo̍k, thí-yuk khi̍p lî-hàng chûng-sîm. Me̍t-ngì-pún chhai fu̍k-chông, ngi-su̍t, yîm-ngo̍k, thien-sṳ chṳ-chok, thien-yáng khi̍p vú-tho liâng-vet yîn-liâng Àu-chû. Me̍t-ngì-pún chên-kîn kí-phan ko 1956-ngièn ha-kui O-yun-fi lâu 2006-ngièn Yîn Lièn-pâng Yun-thung-fi. 2008-ngièn Me̍t-ngì-pún tet-tó Yîn-koet Lò-fèu-páu Thai-ho̍k ke Chhiòn-khiù-fa lâu Sṳ-kie-kip Sàng-sṳ Ngiên-kiu Séu-chû lâu Mióng-lok phìn-ka vi Thi-yit-kip Sṳ-kie Tû-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thúng-kie[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Me̍t-ngì-pún

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]