Nice

Chhiùng Wikipedia lòi
Nice .
Nice Vûn-chông.
Nice .
Nice .

Nice he Thi-chûng-hói yèn-ngan Fap-koet nàm-phu kóng-khiéu sàng-sṳ, vi-yî Provence-Alpes-Côte d'Azur Thai-khî, vì Alpes-Maritimes-sén hàng-chṳn chûng-sîm. Nice thi-chhú Marseille lâu Yi-thai-li Genoa chṳ̂-kiên, vì-chú-yeu lî-yû chûng-sîm lâu Côte d'Azur thi-khî ke sú-sién thu-ká thi, Nice he Provence-Alpes-Côte d'Azur Thai-khî thi-ngi thai sàng-sṳ (thi-yit thai sàng-sṳ Marseille), thai Tû-fi-khî ngìn-khiéu 933080 ngìn (1999-ngièn thúng-kie). Nice he Fap-koet thi-ńg thai sàng-sṳ, sàng-sṳ chûng-sîm ngìn-khiéu 347,100 ngìn (2004-ngièn thúng-kie).

Flower Parade[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Nice siông-koân ke tóng-on.