跳至內容

Pittsburgh

Chhiùng Wikipedia lòi
Pittsburgh.

Pittsburgh vi yî Mî-koet Pîn-sip-fap-nì-â-chû sî-nàm-phu, Â-le̍t-kîn-nì-hò lâu Mo̍k-nùng-kâ-hî-là-hò fi-ha̍p sṳ̀n Ngò-hòi-ngò-hò ke hò-khiéu, pûn phìn-vì Mî-koet chui sṳt-nî kî-chhu ke tû-sṳ. Pîn-sip-fap-nì-â chû thi-ngi thai sàng-sṳ, Â-le̍t-kîn-nì-yen yen-chhṳ. 2018-ngièn ngìn-khiéu thai-yok 302,407 (tû-sṳ-khî ngìn-khiéu 2,324,743). Pittsburgh chên he Mî-koet chho̍k-miàng ke kòng-thiet kûng-ngia̍p sàng-sṳ, yû “sṳ-kie kòng tû ” chṳ̂ chhṳ̂n. Than 1980 ngièn-thoi heu, Pittsburgh ke kòng-thiet ngia̍p-vu yí-kîn thâm-chhut, hien yí chón-hîn vì yî yî-liàu, kîm-yùng khi̍p Kô Khô-kî kûng-ngia̍p vì chú chṳ̂ tû-sṳ. Sṳ-nui chui-thai khî-ngia̍p vì Pittsburgh Thai-ho̍k yî-ho̍k chûng-sîm, pin vì chhiòn-Mî thi-liuk thai ngiùn-hàng Pittsburgh koet-kâ ngiùn hàng só-chhai-thi.

Koet-kâ Kûng-yèn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhung-yeu Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳt-ngia̍p Thí-yuk

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]