New Guinea

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sîn Kí-nui-â)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sîn Kí-nui-â.

Sîn Kí-nui-â (新幾內亞, Yîn-ngî: New Guinea) chhai Àu-thai-li-â yî pet, he sṳ-kie sông thi-ngi thai tó-yí. Sîn Kí-nui-â chhai kûng-ngièn chhièn 5000-ngièn sṳ̀ yìn-yèn lâu Àu-thai-li-â siông-lièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]