跳至內容

Sông-hói Ha̍p-chok Chû-chṳt

Chhiùng Wikipedia lòi
Sông-hói Ha̍p-tsok Tsû-tsṳt

Sông-hói Ha̍p-tsok Tsû-tsṳt he Chûng-koet, Ngò-lò-sṳ̂, Hâ-sat-khiet-sṳ̂-thán, Kit-ngí-kit-sṳ̂-thán, Thap-kit-khiet-sṳ̂-thán lâu Vû-tsṳ̂-phe̍t-khiet-sṳ̂-thán liuk-koet tsû-sṳ̀n ke yit-ke koet-tsi tsû-tsṳt. Nang-ngoi yû kôn-tshat yèn-koet: Mùng-kú-koet, Yî-làn, Pâ-kî-sṳ̂-thán, Yin-thu. Kûng-tsok ngî-ngièn he Hon-ngî lâu Ngò-ngî. sṳ̀n-yen koet tsúng-khiung mien-tsit he sâm-tshiên tô-van phiàng-fông kûng-lî, tsiam-hi Êu-â thai-liu̍k tsúng mien-tsit ke ńg-fûn tsṳ̂ -sâm, ngìn-khiéu sṳ̍p-ńg yi, tshiu-he sṳ-kie tsúng ngìn-khiéu ke si-fûn tsṳ̂-yit. Fung-hàng "Sông-hói tsîn-sṳ̀n" yî-khi̍p kié-kiet kok-vi sṳ̀n-yen koet-kiên ke piên-kin mun-thì.