1973-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 19 sṳ-ki 20 sṳ-ki 21 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1940 ngièn-thoi 1950 ngièn-thoi
1960 ngièn-thoi 1970 ngièn-thoi 1980 ngièn-thoi
1990 ngièn-thoi 2000 ngièn-thoi
Ngièn: 1968-ngièn 1969-ngièn 1970-ngièn 1971-ngièn
1972-ngièn 1973-ngièn 1974-ngièn
1975-ngièn 1976-ngièn 1977-ngièn 1978-ngièn
Ngièn-ho: Mìn-koet 62 ngièn

1973-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-yit.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]