跳至內容

Boston

Chhiùng Wikipedia lòi
Boston.

Boston (Yîn-ngî: Boston) he Mî-koet Massachusetts ke Sú-fú lâu chui-thai sàng-sṳ, ya-he New England thi-khî ke chui-thai sàng-sṳ, khì ngìn-khiéu kûi-mù chhiòn-mî thai tû-sṳ phài-miàng thi Ngi-sṳ̍p-yit, kâi sṳ só-chhai chû ke phìn-kiûn kâ-thìn sû-ngi̍p chhiòn-mî phài-miàng thi-ńg. Kâi sṳ vi-yî Mî-koet tûng-pet-phu Thai-sî-yòng yèn-ngan, chhóng-kien yî 1630-ngièn, he Mî-koet chui kú-ló, chui khí-yû Li̍t-sṳ́ vùn-fa ka-chhṳ̍t ke sàng-sṳ chṳ̂-yit. Boston he Êu-chû chhîn kau-thù yì-mìn chui-chó tên-liu̍k Mî-chû só kien-li̍p ke sàng-sṳ, chhai Mî-koet Kiet-miang khì-kiên he hí-tô chhùng-yeu sṳ-khien ke Fat-ngièn-thi, chên-kîn he yit-ke chhùng-yeu ke hòng-yun kóng-khiéu lâu chṳ-chho-ngia̍p chûng-sîm. Kîm-ha, kâi sṳ he Mî-koet kô-tén kau-yuk, yî-liàu pó-khien khi̍p thèu-chṳ̂ kî-kîm ke chûng-sîm, he chhiòn-mî ngìn-khiéu su kau-yuk chhàng-thu chui-kô ke sàng-sṳ, kì ke kîn-chi kî-chhú he kau-yuk, kîm-yùng, yî-liàu khi̍p khô-kî, he chhiòn-mî ngìn-kiûn sû-ngi̍p chui-kô ke séu-sú thai sàng-sṳ chṳ̂-yit, pin pûn ngin-vì he yit-ke chhiòn-khiù-sin sàng-sṳ fe̍t sṳ-kie-sin sàng-sṳ.

Kâi sṳ vi-yî thai Boston Tû-fi-khî ke chûng-sîm, liá-ke Tû-fi-khî pâu-koat Suffolk-yen ke chhiòn-phu lâu Cambridge, Quincy, Newton, Somerville, Revere lâu Chelsea tén sàng-sṳ, yî-khi̍p yit-sia séu-chṳ́n lâu yén-lì Boston ke kau-khî, hàn pâu-koat liáu New Hampshire ke yit phu-fûn

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]