跳至內容

Chông Koet-yùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Chông Koet-yùng
Mû-ngî-miàng Leslie Cheung、​張國榮、​张国荣
Chhut-se-ngit 1956-ngièn 9-ngie̍t 12-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 英屬香港 Edit this on Wikidata
Pún-miàng 張發宗、​张发宗
Ko-sṳ̂n-ngit 2003-ngièn 4-ngie̍t 1-ngit Edit this on Wikidata (46-se)
Ko-sṳ̂n-thi Hiông-kóng Edit this on Wikidata
Koet-sit Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet, Kâ-nâ-thai Edit this on Wikidata
Mû-ngî Kóng-tûng-fa Edit this on Wikidata
voi kóng Kóng-tûng-fa, Hon-ngî Edit this on Wikidata
chûng-kau Fu̍t-kau Edit this on Wikidata
Mû-káu 里茲大學, 諾維奇學校, 玫瑰崗學校 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p Kô-sú, 作曲家, 電影導演, Yên-yèn, 詞曲作家, 電影演員, 電視演員, 錄音藝術家 Edit this on Wikidata
Fûng-kak 粵語流行音樂 Edit this on Wikidata
chok-phín 當年情 Edit this on Wikidata
Â-pâ 張活海 Edit this on Wikidata
Hiûng-thi chí-moi 張綠萍 Edit this on Wikidata

Chông Koet-yùng (張國榮,ngièn-miàng Chông Fat-chûng (張發宗), Yîn-vùn miàng: Leslie Cheung, 1956-ngièn 9-ngie̍t 12-ngit – 2003-ngièn 4-ngie̍t 1-ngit) he Hiông-kóng Fà-ngìn sa-fi chui yû yáng-hióng-li̍t ke yên-ngi-ngìn chṳ̂-yit, Hiông-kóng tî-miàng kô-sên, kô-sú, vú-thòi péu-yên-chá lâu chhṳ̀ -khiuk chhóng-chok-chá. Phe̍t-miàng kô-kô (gorgor), yû chhòn he phok-hi sṳ̀ Vòng Chú-hièn tui Chong Koet-yùng ke nit-chhṳ̂n, khi̍p-heu kóng-chhòn. 2008-ngièn Liû Kâ-lâng théu-lu khì-sṳ̍t kô-kô he Chong Koet-yùng chhṳ̂n-fû Thông Ho̍k-tet ke nit-chhṳ̂n, he kì káu-chho yî-vì he "kô-kô" he Chong Koet-yùng ke nit-chhṳ̂n. Chú-sit Kóng-tûng Mòi-yen, sâng yî Hiông-kóng, vì Hak-kâ-ngìn, fu-chhîn he chho̍k-miàng chhài-phung Chông Fa̍t-hói, kâ-chûng sṳ̍p-ke hài-chṳ́ chûng chui-séu, ku-yû "sṳ̍p-è" chṳ̂ nen-miàng. Khì-chûng kì ke chhṳ̍t-ńg vì chho̍k-miàng Fi-kie-sṳ̂ Liû Ma̍k-kâ-hien. Kì chên chhai Yîn-koet Lie̍t-sṳ̂ Thai-ho̍k ho̍k si̍p. 1977-ngièn chhâm-kâ thien-sṳ kí-phan ke Â-chû yîm-lo̍k kô-chhong thai-soi, tet-to thi-ngi miàng, chin-ngi̍p yên-ngi khiên. 1984-ngièn chṳ 1989-ngièn kiên, lâu Thâm Yún-lîn pin chhṳ̂n Hiông-kóng lióng-thai nàm-kô-sú, sṳ̀n-vì hiHiông-kóng lo̍k-thàn ki-sên. Chhai 1988 lâu 1989-ngièn ke sṳ̍p-thai kín-kô kîm-khiuk pân-chióng tién-lî lièn-sa lióng-kài tho̍t-tet "chui su fôn-ngiàng nàm-kô-sên", pin chhai 1988 chṳ 1989-ngièn ke tshit-tshe̍t lo̍k-thàn liù-hàng póng-pân-chióng tién-lî lièn-sa lióng-kài tho̍t-tet "tshit-tshe̍t lo̍k-thàn nàm-kô-sú kîm-chióng". Thùng yit sṳ̀ -khì yîn-vì chú- yên thien-yáng 《Yîn-hiùng Pún-set》《tshièn-ńg yù-fùn》 lâu 《Yen chṳ́ khieu》 khôi-sṳ́ chin-ngi̍p Hiông-kóng yit kûng sièn yên-yèn hàng-lie̍t. 1990-ngièn chhû thu̍t-yèn siên-pu ko-phe̍t kô-thàn, chôn-kûng yáng-thàn, kí-ngièn kiên sṳ̀n-chit fúi-yèn, khì-chûng pâu-koat Hiông-kóng Kîm-chhiong-chióng chui-kâ yáng-phién khi̍p chui-kâ nàm-chú-kok ke 《Â-fî Chang-chhòn》, 1993ngièn kiên phìn chia 《Pa-vòng Phe̍t-hi》 yit-phién chhiok-sṳ̂n koet-chi yáng-thàn, yáng-mì phiên-pu Chûng-Kóng-Thòi cháng-ke fà-ngìn sa-fi, Ngit-Hòn, Êu- khi̍p Àu-Néu kok-thi. Chong Koet-yùng hó-ho̍k put-khén, hí-oi ye̍t-thu̍k, lâu chok-kâ Lí Pit-fàSéu-sṳ̂ (盧瑋鑾 pok-sṳ) tén sṳ̂-kâu sṳm-tuk.

Kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhut-tho chhû-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chón-thèu mò-sien thien-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thui-chhut lo̍k-thàn, yòng-vî yáng-thàn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍k-chhut lo̍k-thàn, Chéu-hiong sṳ-ngia̍p nang-yit kô-fûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̂-sâng-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ-sat[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chong-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̂n-heu yùng-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-sṳ-khia̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-yáng ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k thi̍t-si̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-lo̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chong Koet-yùng chû-ngièn ki-ngiam[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tet-chióng miàng-khiuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-kiok lâu chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Leslie Cheung siông-koân ke tóng-on.

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]