跳至內容

Chhûn-chiet

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhûn-chiet (春節) fe̍t chhṳ̂n Fà-ngìn Sîn-ngièn (華人新年), he chôn-chṳ́ Fà-ngìn ke Sîn-ngièn, yi̍t chit fà-ha chhòn-thúng la̍k-fap Nùng-la̍k ke Ngièn-tàn, he Chûng-koet lâu sṳ-kie kok-thi Hon-chhu̍k sa-fi ke chhòn-thúng Sîn-ngièn, yu chhṳ̂n se-sú, sîn-chhûn, chang-tàn, châng-ngie̍t chhû-yit. Khiéu-thèu sông yi̍t chhṳ̂n-vì ko Sîn-ngièn, Ko-ngièn, Thu-se, Khin-sîn-chhûn, Khin-sîn-se, he Fà-ngìn si-thai chiet-ngit chṳ̂ sú. Chûng-koet kú-sṳ̀ Chhûn-chiet chên chôn-chṳ́ Ngi-sṳ̍p-si Chiet-hì chûng ke li̍p-chhûn, ya pûn sṳ-vì yit-ngièn ke khôi-sṳ́.