Ńg-ngie̍t-chiet

Chhiùng Wikipedia lòi
Chûng sṳt Chùng-chṳ́.
Chùng-chṳ́ he Ńg-ngie̍t-chiet ke thoi-péu sṳ̍t-phín.
Hiông-kóng Yî-kín-vân ke liùng-tiau kin-thu.

Ńg-ngie̍t-chiet (五月節) vì mî-ngièn Nùng-la̍k Ńg-ngie̍t chhû-ńg, yu hêm-cho Tôn-ńg-chiet (端午節), Tôn-yòng-chiet (端陽節), Tôn-ngit-chiet (端日節), ńg-ngit-chiet (午日節), ńg-ngit-chiet (五日節), ngie-chiet (艾節), tôn-ńg (端五), chhùng-ńg (重午), ńg-ngit (午日), phû-chiet (蒲節), pún-lòi he Ha-kui ke yit-chak sung-lì ńg-vun-sṳ̀n, khi-chhù vun-yi̍t ke chiet-ngit. Heu-lòi Chhú-koet oi-koet sṳ̂-ngìn khiut-ngièn yî Ńg-ngie̍t-chiet thèu-kông chhṳ-chhin, chhai Fà-ngìn sṳ-kie chhiu pien-sṳ̀n ki-ngiam khiut-ngièn ke chiet-ngit, yû-ngìn chhṳ̂n khì vì Sṳ̂-ngìn-chiet, he Fà-ngìn sâm-thai chiet-ngit chṳ̂-yit, lâu Sîn-ngièn, Chûng-chhiû tén chiet-ngit thùng su̍k Tûng-Â Vùn-fa-khiên ke Chûng-koet Thai-liu̍k, Hiông-kóng, Thòi-vân, Ngit-pún, Liû-khiù, Chêu-siên, Ye̍t-nàm ke chhùng-yeu chhòn-thúng chiet-ngit.