跳至內容

Fàn-kông Mô-nàm-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Fàn-kông Mô-nàm-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (環江毛南族自治縣) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Hò-chhṳ̀-sṳ só kón-hot ke Chhṳ-chhṳ-yen.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]