跳至內容

Fòng-sàng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi

Fòng-sàng-khî (防城區) he Chûng-koet Kóng-sî-sén Fòng-sàng-kóng-sṳ só kón-hot ke khî.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]